Zatrucie tlenkiem węgla

Wszelkie gazy powstające w warunkach niecałkowitego spalania węgla są źródłem trującego tlenku węgla, gazu bez barwy i zapachu. Tlenek węgla występuje w gazach: spalinowych, świetlnym, przemys­łowych (koksownie, gazownie), piecowym (piece hutnicze, piece węg­lowe źle przewietrzane). Przy zatruciach — zaczadzeniach tlenek węgla blokuje hemoglobinę i powstaje karboksyhemoglobina. Powinowactwo tlenku węgla do hemoglobiny jest trzystokrotnie większe niż tlenu. Karboksyhemoglobina jest niezdolna do przenoszenia tlenu, co prowa­dzi do niedotlenienia tkanek. Tlenek węgla powoduje zaburzenia od­dychania tkankowego poprzez unieczynnienie enzymów oddechowych zawierających żelazo, zwłaszcza w komórkach ośrodkowego układu nerwowego. Powyższe zmiany oraz zwiększona przy zatruciu tlenkiem węgla przepuszczalność naczyń włosowatych i zwiększona „krzepliwość krwi mogą powodować uszkodzenia wielonarządowe (mózg, serce, wą­troba, śledziona). Tlenek węgla bezpośrednio uszkadza mięsień serca. W przebiegu klinicznym można wyróżnić dwa okresy:

1) okres niedotlenienia odwracalny, zależny od stopnia zwią­zania hemoglobiny z tlenkiem węgla i ilości (procentu) powstałej karboksyhemoglobiny;

2) okres niedotlenienia nieodwracalny, który jest następ­stwem pierwszego okresu i nie zależy już od ilości karboksyhemoglobiny. W tym okresie wskutek uszkodzenia śródbłonków krwionośnych naczyń włosowatych tkanki mózgowej dochodzi do obrzęku mózgu. Wskutek działania tlenku węgla mięsień sercowy jest niedokrwiony i w czasie zatrucia lub kilka dni po nim następuje jego martwica. Nie­dokrwienie mięśni szkieletowych prowadzi do uwalniania z nich mioglobiny, co może powodować niewydolność nerek.

Objawy zatrucia. We wczesnym okresie występuje osłabienie, niepokój, tętniący ból i zawroty głowy. W miarę upływu czasu pojawia się senność, apatyczność, utrata świadomości, zaburzenia oddychania, przyśpieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu pracy serca. Wystę­puje uszkodzenie mięśnia sercowego (w badaniach EKG niedokrwie­nie, a nawet zawał). W późniejszym okresie zatrucia mogą uwidocznić się objawy uszkodzenia różnych struktur ośrodkowego układu nerwo­wego — w postaci porażeń, niedowładów, a także upośledzenia inte­lektualnego.

Pierwsza pomoc polega przede wszystkim na wyniesieniu z po­mieszczenia zatrutego oraz natychmiastowym wezwaniu lekarza.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.