Zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi

Trójchloroetylen (trójchlorek etylenu, Tri) jest cieczą bez­barwną o charakterystycznym zapachu podobnym do chloroformu, trudno rozpuszczalną w wodzie, dobrze natomiast rozpuszczającą się w tłuszczach, alkoholu, eterze. Ma zastosowanie w przemyśle jako rozpuszczalnik i środek czyszczący. Zatrucie może nastąpić drogą wziewną lub przez przewód pokarmowy, a nawet przez skórę. Tlił wy­dalane jest częściowo przez płuca, w większości jednak ulega wolnej przemianie do wodzianu, a następnie albo redukcji (we krwi i mózgu) do trójchloroetanolu, albo też utlenieniu (w wątrobie i nerkach) do kwasu trójchlorooctowego. Trójchloroetanol oraz kwas trójchlorooctowy po połączeniu z kwasem glukuronowym wydalane są z moczem. Narkotyczne i toksyczne efekty wywołuje obok trójchloroetylenu rów­nież jego metabolit – trójchloroetanol.

Obj a wy zatrucia zależą od wielkości dawki i szybkości wchła­niania. Pierwszymi objawami mogą być bóle i zawroty głowy, uczucie oszołomienia, halucynacje wzrokowe, słuchowe, nudności, wymioty, biegunka. W ciężkich zatruciach występuje śpiączka, przyspieszenie oddechu, zaburzenie rytmu serca w różnej postaci. Śmierć najczęściej następuje z powodu zaburzeń krążeniowo-oddechowych.

Pierwsza pomoc. W przypadkach zatrucia drogą doustną nie należy prowokować wymiotów, gdyż może dojść do to­ksycznego zapalenia płuc. W przypadkach zatrucia drogą od­dechową należy wynieść chorego z atmosfery zatrutej. W takich przy­padkach należy zapewnić utrzymanie podstawowych czynności życio­wych i natychmiast wezwać lekarza. Konieczne jest leczenie szpitalne.

Zatrucie czterochlorkiem węgla (czterochlorometanem, tetrą, płynem gaśnicowym)

Czterochlorek węgla (tetra) jest rozpowszechniony w użyciu jako niepalny rozpuszczalnik organiczny. Używany jest do wyrobu farb i lakierów, barwników, do odtłuszczania metali, usuwania plam, do wypełniania gaśnic. Zatrucie może nastąpić drogą doustną, wziewną (najczęściej) i przez skórę. Czterochlorek węgla wydalany jest z organizmu głównie przez płuca. Wywołuje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, nerek, wątroby i mięśnia sercowego.

Obj a wy. Zatrucia ostre mają przebieg dwufazowy. Po upływie kil­ku godzin od momentu zatrucia występują bóle głowy, nudności, wy­mioty, silne bóle brzucha, które najczęściej kojarzone są z zatruciem pokarmowym. Po 2 —4 dniach przebiegających bez innych dolegliwoś­ci występują objawy świadczące o uszkodzeniu wątroby (żółtaczka, po­większenie wątroby, nieprawidłowe enzymatyczne próby wątrobowe, tj. wzrost aminotransferaz we krwi) oraz o uszkodzeniu nerek z ostrą niewydolnością ich funkcji i z bezmoczem. Niekiedy występują objawy mózgowe — niedowłady, porażenia i zaburzenia widzenia.

Pierwsza pomoc przy zatruciach wziewnych — świeże powie­trze, sztuczne oddychanie, tlenoterapia. W zatruciach kontaktowych — usunięcie ubrania i zmycie ciała wodą z mydłem. Zawsze konieczne jest wezwanie lekarza.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.