Zatrucia pestycydami

Pestycydami nazywane są środki chemiczne stosowane do och­rony roślin i zwalczania szkodników zwierzęcych. Środki te są tak liczne i różnorodne pod względem budowy chemicznej, że ich klasyfi­kacja pod tym kątem sprawia duże trudności. W praktyce dzieli się je w zależności od zastosowania, np. na środki chwastobójcze, grzybobój­cze, owadobójcze.

Spośród wielkiej liczby pestycydów najważniejszą rolę odgrywają trzy najbardziej rozpowszechnione duże grupy związków: 1) węglowo­dory chlorowane, 2) związki fosforoorganiczne, 3) karbaminiany. Sto­pień toksyczności pestycydów określa się klasą toksyczności.

Pestycydy.klasy I i II są truciznami, III i IV substancjami szkodliwy­mi, V praktycznie są nieszkodliwe. Aktywność biologiczna pestycydów zależy od substancji czynnej, która jest głównym składnikiem każdego preparatu. Stopień toksyczności może się zwiększać lub zmniejszać w zależności od nośnika lub rozpuszczalnika substancji aktywnej.

Zatrucia węglowodorami chlorowanymi

Węglowodory chlorowane są stosowane jako produkt techniczny sa­me lub w mieszaninach związków w postaci granulatów, płynów albo roztworów w rozpuszczalnikach organicznych. Nierozpuszczalne w wo­dzie, dobrze rozpuszczają się w tłuszczach i rozpuszczalnikach orga­nicznych. Łatwo kumulują się w organizmie i są wolno z niego wyda­lane. Najbardziej rozpowszechnionym preparatem z tej grupy był DDT (dwuchlorodwufenylotrójchloroetan), obecnie w wielu krajach wycofa­ny z produkcji. Innymi preparatami są: Aludryna, Dieldryna, Endryna, Hepatachlor, Izodryna, Lindan, Metoksychlor, Tiodan.

Objawy ostrego zatrucia węglowodorami chlorowanymi charakteryzują się narastającym niepokojem, lękiem, podnieceniem ruchowym, któremu towarzyszyć mogą zaburzenia koordynacji ru­chów. Wcześnie pojawia się ślinotok, nudności i gwałtowne wymioty. Następnie narasta osłabienie, uczucie mrowienia w okolicy ust, drę­twienie języka, zawroty i bóle głowy, drętwienie kończyn. Po kilku go­dzinach mogą wystąpić drżenia mięśni, drgawki. W bardzo ciężkich przypadkach rozwija się obrzęk płuc.

Pierwsza pomoc. U osób zatrutych drogą doustną, przyto­mnych, należy spowodować wymioty. W zatruciach kontaktowych usunąć odzież i zmyć ciało wodą z mydłem. W każdym przypadku na­tychmiast wezwać lekarza.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.