Zatrucia alkoholami

Alkohol metylowy (metanol), produkt suchej destylacji drew­na, jest stosowany w przemyśle jako dobry rozpuszczalnik. Ostre za­trucia tym alkoholem są przypadkowe (np. picie alkoholu nieznanego pochodzenia), ale i samobójcze. Są one związane ze spożyciem różnych preparatów chemicznych, najczęściej płynów do czyszczenia szkła, ta­kich jak Lazur, Milux, Silux, Kryształ, zawierających w swoim skła­dzie metanol.

Metanol szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 1 — 2 godz. W organizmie ulega po­wolnej przemianie, co sprzyja kumulacji toksycznych produktów. Pod wpływem enzymu dehydrogenazy alkoholowej ulega utlenianiu do al­dehydu mrówkowego, a następnie do kwasu mrówkowego, który wolno utlenia się do wody i dwutlenku węgla. Utlenianie metanolu zachodzi w organizmie 7 razy wolniej niż utlenianie alkoholu etylowego.

Toksyczność produktów utleniania alkoholu metylowe­go jest ok. 150 razy większa niż toksyczność samego metanolu, a dla siatkówki oka ok. 3000 razy większa. Kumulacja kwasu mrówkowego prowadzi do ciężkiej kwasicy metabolicznej. Mrówczany rozpuszczalne w tłuszczach silnie uszkadzają ośrodkowy układ nerwowy.

Objawy zatrucia. Pierwsze objawy zatrucia występują z opóź­nieniem – dopiero po upływie 12-24 godz. od spożycia. Wyróżnia się trzy fazy zatrucia: 1) fazę narkotyczną – podobną do stanu w zatru­ciu alkoholem etylowym; 2) fazę kwasiczą oraz 3) fazę z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (ślepota).

W pierwszej fazie — narkotycznej — wczesne objawy podobne są do objawów upojenia alkoholem etylowym. Do objawów późnych należy: osłabienie, zawroty i bóle głowy, drżenie mięśnio­we, kurczowe bóle mięśni łydek, nudności, wymioty, bóle brzucha. Wcześnie występują zaburzenia widzenia — „widzenie jak za mgłą”, zaburzenia widzenia barw, a w końcu ślepota. Chory staje się senny, traci przytomność.

W drugiej fazie – kwasiczej – pojawiają się zaburzenia oddy­chania – oddech szybki i głęboki „zziajanego psa” – prowadzące do niewydolności oddechowej.

W fazie trzeciej — uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowe­go – występują napady drgawek, które są wyrazem uszkodzenia móz­gu. Źrenice chorego są szerokie, nie reagują na światło. Depresyjny wpływ metanolu na ośrodki w rdzeniu przedłużonym objawia się zaha­mowaniem czynności ośrodka naczynioruchowego, co powoduje obni­żenie ciśnienia tętniczego krwi, prowadzi do wstrząsu i śmierci.

Badanie dna oka wykazuje objawy zblednięcia tarczy nerwu wzro­kowego z zatarciem granic, obrzęk siatkówki, zwężenie naczyń i wy­broczyny. Badania dodatkowe pozwalają stwierdzić szybko narastają­cą kwasicę, a badania toksykologiczne wysoki poziom metanolu w su­rowicy krwi. EKG wykazuje cechy niedokrwienia mięśnia sercowego i zaburzenia przewodnictwa wewnątrzkomorowego.

Pierwsza pomoc. Jeśli czas od zatrucia metanolem nie jest dłuższy niż 2-3 godz., stosuje się płukanie żołądka, wywołuje wymio­ty. W każdym przypadku należy natychmiast wezwać lekarza. Le­czenie musi przebiegać wyłącznie w warunkach szpitalnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.