Nowotwory jajnika

Nowotwory jajnika występują w każdym okresie życia kobiety, od wieku młodocianego aż do późnej starości. Charakteryzują się różnym i nietypowym przebiegiem klinicznym, niejednorodnością obrazów morfologicznych i różnym w związku z tym rokowaniem. Trudności wczesnego rozpoznania i profilaktycznego działania powodują, że no­wotwory złośliwe jajnika rozpoznawane są najczęściej w zaawansowa­nej postaci.

Częstość zachorowań na nowotwory złośliwe jajnika w Polsce w 1987 r. wynosiła 11,7 na 100 000 kobiet. Nowotwory złośliwe jajnika stanowiły 5,9% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u ko­biet i zajmowały 6 miejsce wśród wszystkich nowotworów.

Objawy towarzyszące nowotworom jajnika są bardzo różnorodne i niecharakterystyczne. Są to: bóle w podbrzuszu, uczucie pełności i ciężaru w jamie brzusznej, zaparcie stolca, częste parcie na mocz oraz zaburzenia miesiączkowania. W okresie bardziej zaawansowanej choroby występuje powiększenie obwodu brzucha, silniejsze bóle, nudności i wymioty, wzdęcia oraz brak . łaknienia. Przy skręcie guza bóle są bardzo silne, chora wymiotuje, występują objawy zapa­lenia otrzewnej.

Rozpoznanie. Stwierdzenie guza oraz guzków w zatoce Dougla­sa sugeruje złośliwy charakter nowotworu. Badanie musi być uzupeł­nione badaniem przez odbytnicę w celu oceny przymacicza i sąsied­nich narządów oraz potwierdzone badaniem histologicznym. Oprócz tzw. badań podstawowych (krew, mocz, OB) wykonuje się urografię oraz badanie radiologiczne przewodu pokarmowego. W razie obecnoś­ci płynu w jamie otrzewnej może być wykonane badanie histologiczne osadu tego płynu uzyskanego drogą nakłucia jamy otrzewnej przez powłoki brzuszne. Do badań pomocniczych należą: badania cytologicz­ne materiału uzyskanego z guza za pomocą punkcji cienkoigłowej lub laparoskopii, badanie ultrasonograficzne pozwalające określić lokali­zację guza w miednicy małej, jego punkt wyjścia oraz wewnętrzną strukturę oraz badanie wyskrobin z kanału szyjki i jamy macicy.

Grupy nowotworów. W zależności od histogenezy pierwotne nowotwory jajnika dzieli się na cztery najczęściej występujące grupy: 1) nowotwory nabłonkowe, 2) nowotwory ze sznurów płciowych – gonadalne, 3) nowotwory z komórek zarodkowych – germinalne oraz 4) nowotwory z tkanek miękkich niespecyficznych dla jajnika. Określe­nie typu nowotworu ma zasadnicze znaczenie dla wyboru metody le­czenia i dla rokowania. Każdy usunięty guz jajnika jest w trakcie operacji badany histopatologicznie* i na tej podstawie lekarz operują­cy podejmuje decyzję o rozległości zabiegu chirurgicznego. W zależ­ności od stopnia zaawansowania ustalone zostały cztery stopnie kli­niczne rozwoju nowotworów jajnika (I —IV). Podział ten jest oparty na wynikach badania klinicznego i śródoperacyjnego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.