Nowotwory gonadalne

Nowotwory gonadalne, czyli guzy wywodzące się ze sznurów płcio­wych, stanowią 5-10% wszystkich pierwotnych nowotworów*jajnika. Guzy te są zbudowane z komórek typowych dla utkania gonady, tj. jajnika i jądra. Mogą zawierać tylko jeden rodzaj komórek lub też róż­ne kombinacje. Guzy te w ok. 85% przypadków wydzielają hormony, stąd u chorych z nowotworami gonadalnymi występują objawy feminizacji lub wirylizacji.

Błoniak ziarnisty lub ziarniszczak stanowi 50% wszystkich gu­zów gonadalnych. Występuje najczęściej u kobiet powyżej 40 r. życia. W rozpoznawaniu guza przed zabiegiem operacyjnym zwracają uwagę objawy czynności hormonalnej. Ostateczne rozpoznanie ustala się na podstawie badania mikroskopowego usuniętego guza. Aż 80% Monia­ków ma przebieg złośliwy.

Leczenie. Najczęściej stosowaną metodą jest leczenie chirurgicz­ne, którego zakres zależy od wieku chorej i stanu zaawansowania cho­roby. U młodych kobiet możliwa jest operacja oszczędzająca. W bar­dziej zaawansowanych stopniach rozwoju nowotworu stosuje się ra­dioterapię (nowotwór promienioczuły). Obowiązuje ścisła obserwacja do końca życia.

Otoczkowiak jest dość częstym nowotworem gonadalnym, występu­jącym u kobiet w wieku 50 – 60 lat. Jest to guz twardy, gładki, niekie­dy dużych rozmiarów, najczęściej jednostronny. Otoczkowiaki wyka­zują dużą aktywność estrogenną. Zakres leczenia chirurgicznego zależy od wieku chorej. Rokowanie jest dobre. W przypadkach złośliwego przebiegu stosuje się radio- lub chemioterapię.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.