SATYSFAKCJA SEKSUALNA KOBIET

Stopień uzyskanej przez kobietę satysfakcji seksualnej i rozładowa­nia napięcia seksualnego jest niejako miarą wartości przeżywanego orgazmu. Orgazmy są różne u różnych kobiet i różne w różnych sytua­cjach u tej samej kobiety. Żaden z tych orgazmów nie jest lepszy ani gorszy. Istnieją również kobiety, które mają satysfakcję i przyjemność w czasie spółkowania i nie przeżywają orgazmu. Satysfakcja seksual­na tych kobiet, które przeżywają orgazm podczas spółkowania, i tych, które nie mają orgazmu, jest wyrazem wielu różnych prawidłowych wzorów (orgazmicznych i nieorgazmicznych) czerpania przyjemności z kontaktu seksualnego. Zdarzają się małżeństwa, które szukają porady lekarskiej lub nawet rozwodzą się tylko dlatego, że żona nie osiąga orgazmu, nawet jeśli uzyskuje satysfakcję psychiczną i fizyczne odprę­żenie w wyniku spółkowania z mężem. Małżeństwa te przeceniają zna­czenie orgazmu i kładą nacisk na jeden tylko ograniczony aspekt ich życia intymnego. Reakcja fizjologiczna, jaką jest orgazm, nie może być miarą najgłębszych uczuć człowieka i miarą całokształtu kontak­tów seksualnych dwojga ludzi.

Obecnie kobieta i jej partner nie zawsze są w stanie sprostać pew­nym narzuconym człowiekowi kulturowo wzorom i normom seksual­nym. Takie wzory i normy są propagowane przez niektóre podręczniki pożycia małżeńskiego, w których poucza się, jakie metody pobudzania seksualnego i techniki seksualne najskuteczniej doprowadzą kobietę do orgazmu. Tymczasem technika seksualna nie jest tak ważna w osiągnięciu orgazmu, jak to się popularnie przedstawia. Przeciwnie, stosowanie różnorodnych technik seksualnych może niejednokrotnie przeszkadzać kobiecie w uzyskaniu orgazmu. Kobiety bardzo się od siebie różnią, jeśli chodzi o czas trwania gry wstępnej i spółkowania potrzebnego im do uzyskania orgazmu. Niektóre osiągają orgazm przy krótkim lub zerowym okresie gry wstępnej i krótkim okresie spółko­wania, inne nie przeżywają orgazmu nawet przy 20-minutowym lub dłuższym okresie gry wstępnej i dłuższym spółkowaniu. Osiągnięcie orgazmu jest często problemem złożonym i nie rozwiążą go „poradni­ki” doradzające dłuższą grę wstępną i dłuższe spółkowanie. Poczucie szczęścia małżeńskiego, miłość do partnera, pewność jego miłości są tymi czynnikami, które w sposób istotny wpływają na stopień uzyska­nej przez kobietę satysfakcji z kontaktów seksualnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.