Masturbacja

Masturbacja jest to zachowanie seksualne polegające na po­budzaniu własnych narządów płciowych w celu wywołania u siebie rozkoszy płciowej. Wyniki badań ujawniły, że 94% mężczyzn i 49% kobiet masturbuje się w jakimś okresie swego życia. Nowsze badania podają nawet większe wartości: do 100% mężczyzn i 85% kobiet. Ża­dna inna forma aktywności seksualnej nie wywoływała tylu dyskusji, nie była w przeszłości, a w niektórych środowiskach i obecnie, tak os­tro potępiana, a zarazem tak powszechnie stosowana. Jeszcze obecnie wiele osób jest przekonanych, że masturbacja wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie.

Część mężczyzn z zaburzeniami seksualnymi wiąże występujące u nich zaburzenia z uprawianą w przeszłości masturbacją. Nie ma na­ukowych dowodów na to, iż uprawianie masturbacji ma szkodliwy wpływ na zdrowie, a w tym i na funkcjonowanie seksualne człowieka.

Masturbacja jest jedną z form aktywności seksualnej. To racjonalne podejście do zagadnienia masturbacji znalazło wyraz w zastosowaniu treningu masturbacyjnego w leczeniu niektórych zaburzeń seksualnych. Negatywne skutki masturbacji wynikają przede wszyst­kim z pojawienia się lęku i poczucia winy u osób stosujących tę formę rozładowania napięcia seksualnego. Lęk i poczucie winy wiążą się z przekonaniem o szkodliwości masturbacji i z łamaniem zakazów stoso­wania jej. Jednak masturbacja stosowana jako jedyna forma rozładowania napięcia seksualnego, przy możliwości kontak­tów seksualnych w układzie partnerskim, jest nieprawidłową formą realizacji popędu seksualnego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.