Szkoła rodzenia

Podstawowym celem „szkoły rodzenia” jest przygotowanie ciężarnej do porodu i jej aktywnego uczestnictwa w porodzie. Nauka dobrego rodzenia opiera się na przecięciu ciągu lęk — napięcie – ból. Oznacza to, że psychoprofilaktyką obejmuje się działania skierowane na lęk i napięcie. Polega ona na koncentracji i odprę­żeniu.

Zadaniem psychoprofilaktyki nie jest zwalczanie bólu, lecz nasta­wienie na naturalną interpretację doznań funkcjonujących jako ciągu sygnałów informujących o rozpoczęciu i postępie porodu. Ma to zasad­nicze znaczenie dla uwolnienia świadomości od niewłaściwych powią­zań z bólem, który nie powstaje u kobiet dobrze przygotowanych. Poz­wala im to na aktywne uczestnictwo w porodzie.

Szkoła rodzenia prowadzi zajęcia, w trakcie których wyjaśnia się za­gadnienia higieny, stanu zdrowia i rozwoju ciąży, przebiegu porodu i połogu. Od 6 miesiąca księżycowego wprowadza się pod nadzorem le­karskim odpowiednie ćwiczenia gimnastyczne. Mają one na celu przy­gotowanie ogólnokondycyjne i naukę właściwego oddychania w*czasie porodu.

Stwierdzono, że u kobiet, które kończą „szkołę rodzenia”, występu­je: 1) wyższy odsetek porodów niepowikłanych, 2) zmniejszenie anal­gezji, 3) skrócenie I okresu porodu, 4) zmniejszenie odsetka urazów po­rodowych, 5) poprawa wydolności fizycznej w okresie ciąży, 6) lepszy stan urodzonych noworodków.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.