Poród w położeniu poprzecznym

Gdy długa oś płodu jest ustawiona pod kątem prostym do długiej osi macicy, płód znajduje się w położeniu poprzecznym. Jest to jedno z najbardziej niekorzystnych położeń i żaden donoszony płód nie może urodzić się drogami rodnymi. Postępowaniem z wyboru jest wyłącznie cesarskie cięcie.

Łożysko przodujące

Nieprawidłowe umiejscowienie łożyska w macicy może być kilku ro­dzajów. Gdy łożysko zakrywa całkowicie ujście wewnętrzne szyjki ma­cicy, jest to tzw. łożysko centralnie przodujące. Gdy dolny biegun łożyska częściowo zachodzi na ujście wewnętrzne szyjki, mówi się o łożysku brzeżnie przodującym. Gdy dolny biegun ło­żyska dochodzi 4° brzegu ujścia wewnętrznego szyjki, jest to łoży­sko nisko schodzące. Ten typ łożyska uniemożliwia normalny poród i prowadzi do masywnego krwotoku, groźnego zarówno dla mat­ki, jak i płodu. Niekiedy w przypadku łożyska nisko schodzącego i brzeżnie przodującego możliwy jest poród drogami rodnymi przy poło­żeniu główkowym płodu (główka uciska brzeg łożyska). Najczęściej jest wykonywane cesarskie cięcie, a utrata krwi uzupełniana drogą transfuzji.

Przedwczesne odklejenie łożyska

Łożysko prawidłowo odkleja się w III okresie porodu. Odklejenie łożyska przedwczesne jest groźnym stanem położniczym dla matki (może dojść do krwotoku z zaburzeniami krzepliwości krwi) i często kończy się śmiercią płodu. Poród odbywa się za pomocą cesar­skiego cięcia.

Poród przedłużony

Poród przedłużony występuje wówczas, gdy I i II okres porodu u pierworódek trwa dłużej niż 18 godz., a u wieloródek ponad 10 godz. (optymalny czas trwania porodu u pierworódek — 9 godz., u wieloró­dek – 5 godz.). Powikłania w porodzie przedłużonym trzykrotnie częś­ciej prowadzą do śmiertelności płodu, mają duży wpływ na zachoro­walność noworodka i jego dalszy rozwój psychofizyczny.

Postępowanie profilaktyczne polega na właściwym pokierowaniu porodem. Jako zabieg profilaktyczny traktowane jest również cesar­skie cięcie ratujące nie tylko życie płodu, ale także wpływające na zdrowie i przyszły rozwój psychofizyczny noworodka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.