Poród w miednicach ścieśnionych

Istnieje szereg typów miednic ścieśnionych. Do najczęściej spotyka­nych należą: miednica ogólnie jednostajnie ścieśniona i miednica pła­ska. Przy względnej niewspółmierności porodowej (tj. dysproporcji między wielkością płodu a pojemnością miednicy – jej wymiarami) podejmowana jest próba porodu drogami rodnymi, a przy braku postę­pu porodu — rozwiązanie następuje drogą cesarskiego cięcia.

Poród w miednicy ogólnie jednostajnie ścieśnionej. Przekrój wchodu w takiej miednicy jest jednostajnie ścieśniony, tzn. wszystkie wymiary są mniejsze od prawidłowych. Pod wpływem silnych skur­czów macicy, zwłaszcza gdy główka płodu jest mala, poród może się od­być. W tym przypadku dochodzi najczęściej do porodów nieprawidło­wych – odgięciowych.

Poród w miednicy płaskiej. Miednica płaska cechuje się skróco­nym wymiarem prostym. Główka pło­du ma wówczas duże trudności przy wejściu do wchodu i aby pokonać tę trudność, ustawia się nieosiowo (asynklitycznie). Najczęściej szew strzałkowy główki przebiega bliżej kości krzyżowej. Jest to zjawisko korzystne. W tym przypadku przoduje przednia kość ciemieniowa, któ­ra przechodzi pod spojenie łonowe, a potem przechodzi tylna kość cie­mieniowa. Jeżeli szew strzałkowy przebiega bliżej spojenia łonowego, poród siłami natury nie może się odbyć.

Przodowanie i wypadanie drobnych części płodu

Przodowanie części drobnych płodu występuje wtedy, gdy jest za­chowany pęcherz płodowy i gdy rączka, nóżka lub pępowina znajdują się przed główką lub też obok niej (albo miednicy). Wypadnięcie na­stępuje po pęknięciu pęcherza płodowego. Lekarz podejmuje próbę od­prowadzenia wypadniętej części, a gdy to się nie udaje, poród odbywa się drogą cesarskiego cięcia. Szczególnie szybkiego postępowania wy­maga wypadnięta pępowina, gdyż na skutek jej ucisku dochodzi do śmierci płodu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.