Poród niewczesny i przedwczesny

W porodzie niewczesnym i przedwczesnym urodzony płód jest nie­dojrzały, tzn. nie przystosowany do życia pozamacicznego. Częstość porodów wczesnych waha się w granicach 5 — 10%. Jest to ważny problem, gdyż zgony wcześniaków stanowią 75% ogólnej umieralno­ści okołoporodowej, a 70% wcześniaków małych (o masie ciała urodzeniowej poniżej 1500 g), które przeżyły dzięki staraniom lekarskim, wykazuje w przyszłości cechy niedorozwoju umysłowego lub chorób nerwowych.

Przyczyny niewczesnych i przedwczesnych porodów są różne. Ze strony matki mogą być ciężkie zatrucia ciążowe, przewlekłe lub ostre choroby zakaźne, nieprawidłowa budowa macicy, niewydolność szyjki macicy. Wczesny poród może nastąpić też przy c i ą/ y mno­giej, przy łożysku przodującym lub na skutek jego przed­wczesnego odklejenia się, a także na skutek przedwcześnie pę­kniętego pęcherza płodowego. Z przyczyn socjalnych nale­ży wymienić niski stopień uświadomienia i niekorzystanie z opieki le­karskiej, złe warunki ekologiczne (duże aglomeracje, toksyczne środo­wisko), stresy, warunki życiowe, nieodpowiednia praca w czasie ciąży, wiek ciężarnej.

Objawem rozpoczęcia się porodu niewczesnego lub przedwczesnego jest wystąpienie skurczów o różnym nasileniu, rozwieranie się szyjki macicy oraz niewczesne pęknięcie pęcherza płodowego.

Leczenie. Celem jego jest próba przedłużenia czasu trwania ciąży, umożliwiająca — zwłaszcza, w porodach przedwczesnych — przygoto­wanie płodu do życia pozamacicznego. Zalecane jest bezwzględne leże­nie, a ponadto stosowane są środki farmakologiczne hamujące czyn­ność skurczową macicy. W przypadku niewydolności szyjki macicy za­kładany jest na nią operacyjnie okrężny szew, który zdejmuje się w 37 tygodniu ciąży.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.