Patologia III okresu porodu

Wszystkie powikłania III okresu porodu, tj. łożyskowego, charakte­ryzują się krwotokami o różnym nasileniu.

Nieodklejenie łożyska. Zaburzenia w odklejaniu i wydalaniu po- płodu są spowodowane przyrośnięciem łożyska lub zaburzeniami skur­czu macicy.

Przyczyną mogą być: wady wrodzone macicy, przebyte stany za­palne śluzówki macicy, stan po wyłyżeczkowaniach jamy macicy, nad­mierne rozciąganie mięśnia macicy w ciąży, nadmiernie przepełniony pęcherz moczowy.

Leczenie polega na stosowaniu środków naskurczowych (czynne prowadzenie III okresu porodu), wyciśnięciu łożyska lub ręcznym wy­dobyciu łożyska.

Uwięźnięcie łożyska jest to zatrzymanie w macicy łożyska już odklejonego wskutek spastycznego skurczu odcinka szyjkowe­go macicy.

Niedowład macicy, czyli atonia macicy, po porodzie jest to stan, w którym występuje brak kurczliwości mięśnia macicy i retrakcji.

Przyczyną są: wady rozwojowe macicy, guzy macicy, rozciągnię­cie macicy, przebyte stany zapalne, poród przedłużony.

Objawem jest obfity krwotok, objawy wstrząsu i duża wiotka macicą.

Leczenie polega na podawaniu środków naskurczowych, spraw­dzeniu, czy w macicy nie pozostały resztki łożyska, transfuzji krwi. W skrajnych przypadkach operacyjne usunięcie macicy.

Wynicowanie macicy jest rzadkim powikłaniem. Występuje najczęściej jako skutek złego prowadzenia III okresu porodu.

Krwotoki w IV okresie porodu i w połogu są najczęściej wyni­kiem pozostania resztek łożyska bądź błon płodowych w macicy.

Leczenie polega na usunięciu resztek przez wyłyżeczkowanie ja­my macicy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.