Uprawnienia matki wynikające z urodzenia dziecka

Urlop macierzyński przysługuje wszystkim pracownicom. Po pierwszym porodzie wynosi on 112 dni, po każdym następnym porodzie — 126 dni, a po urodzeniu więcej jak jednego dziecka przy jednym porodzie — 182 dni. Urlop macierzyński może być rozpoczęty przed porodem, a okres ten nie może wynosić więcej niż 28 dni. W wy­padku urodzenia martwego dziecka lub śmierci dziecka urlop macierzyński pracownicy wynosi 56 dni.

Ustawa Sejmowa w sprawie świadczeń dla rolników i członków ich rodzin z 14 grudnia 1982 wprowadziła zasiłek macierzyński dla żon rolników przez okres 112 dni po urodzeniu jednego dziecka i 168 dni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka. W wypadku urodze­nia martwego dziecka (poród powyżej 17 tygodnia ciąży) lub jego śmierci w pierwszych 6 tygodniach życia zasiłek przysługuje za okres 42 dni.

Zasiłek macierzyński w wymiarze urlopu macierzyńskiego przysługuje kobiecie również w przypadku rozwiązania lub ustania stosunku pracy nie z jej winy.

Zasiłek porodowy z tytułu urodzenia dziecka przysługuje pra­cownicy oraz nie zatrudnionej żonie pracownika.

Zasiłek porodowy jednorazowy przysługuje każdej kobie­cie, która urodziła dziecko (nie tylko pozostającej w stosunku pracy).

Urlop wychowawczy (płatny) wynosi w zasadzie 3 lata. Udziela się go na dziecko do ukończenia przez nie 4 lat życia (wyso­kość i warunki regulują odpowiednie przepisy). Jeżeli kobieta urodzi w trakcie pobytu na urlopie wychowawczym następne dziecko, przy­sługuje jej 96 dni urlopu macierzyńskiego, a w przypadku porodu z ciąży mnogiej – 152 dni.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.