ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ŻYCIEM PŁCIOWYM CZŁOWIEKA

Popęd płciowy jest silnym czynnikiem wpływającym na postępowa­nie człowieka. Zarówno osoby o prawidłowym, jak i zboczonym popę­dzie płciowym mogą popełniać przestępstwa seksualne. Polski Kodeks Karny z dnia 19 kwietnia 1969 r. traktuje o różnych rodzajach prze­stępstw seksualnych odnoszących się do czynności przeciwko wolnoś­ci osobistej i obyczajowości, jak i przeciwko zdrowiu i życiu. Przestęp­stwa, podczas których dochodzi do zaspokojenia lub pobudzenia popę­du płciowego, Kodeks Karny określa nazwą czynów nierząd­nych. Zawarte w Kodeksie zakazy (art. 168-170, 173-177) odnoszą się do dokonywania czynu nierządnego albo wbrew woli osoby, z któ­rą go dokonywano, albo z osobami pozbawionymi zdolności rozumie­nia znaczenia czynu lub kierowania swym postępowaniem, z osobami pozostającymi w krytycznym położeniu lub w stosunku zależności, al­bo też z nieletnimi i krewnymi w linii prostej. W czasie popełnienia przestępstw seksualnych sprawcy mogą dokonywać czynów przestęp­nych przeciwko zdrowiu i życiu (art. 148-164 kk), np. zabójstwo, pobi­cie ofiary.

Zboczenia płciowe

W dochodzeniu przestępstw seksualnych duże znaczenie mają bada­nia dowodów rzeczowych, prowadzone w celu wykrycia obecności na­sienia, krwi, wydzielin pochwy, smegmy podnapletkowej, włosów, oraz oględziny ciała ofiary i sprawcy. U kobiet ważne znaczenie ma bada­nie ginekologiczne w przypadku gwałtu.

Zgwałcenie jest to zmuszanie ofiary przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do odbycia czynu nierządnego. Nie musi to być równo­znaczne z odbyciem stosunku płciowego w pełnym tego słowa znacze­niu. Przy pierwszym w życiu spółkowaniu u kobiety w większości przypadków dochodzi do przedarcia (defloracji) błony dziewiczej, znaj­dującej się przy wejściu do pochwy. Świeże uszkodzenie tej błony ce­chuje się przedarciem sięgającym aż do podstawy błony, o brzegach obrzmiałych, zaczerwienionych, pokrytych skrzepem krwi. Stwierdze­nie świeżego uszkodzenia błony dziewiczej lub wykrycie nasienia w pochwie to najważniejsze dowody dokonanego gwałtu. W czasie walki lub obrony ofiary powstają też obrażenia na ciele w postaci pódbiegnięć krwawych na wewnętrznej powierzchni ud, spowodowane gwałtownym ich rozwieraniem. Wyjątkowo zdarzają się też poważne uszkodzenia narządu rodnego w postaci głębokich rozdarć krocza, ściany pochwy lub oderwania tylnego sklepienia pochwy. Wynikiem stosunku niepełnego, tzw. przedsionkowego, mogą być niewielkie pod­biegnięcia krwawe lub zaczerwienienia w śluzówce warg sromowych i w przedsionku pochwy. W tych przypadkach nie dochodzi do uszko­dzenia błony dziewiczej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.