Trucizny ośrodkowego układu nerwowego

Do tej grupy trucizn należy wiele związków chemicznych mających charakterystyczne zapachy, np. alkohole, rozpuszczalniki organiczne (trójchloroetylen — Tri, chloroform, eter), węglowodory nasycone wchodzące w skład olejów silnikowych. Większość trucizn tej grupy nie powoduje charakterystycznych zmian w obrazie sekcyjnym, np. al­kaloidy grupy opium, strychnina, atropina, a także leki.

Zatrucia alkoholem etylowym, czyli etanolem. W medycynie są­dowej alkohol metylowy zajmuje czołowe miejsce wśród wszystkich trucizn. Prowadzi on do największej liczby zgonów z powodu ostrego zatrucia, jego spożycie sprzyja zejściu śmiertelnemu osób ze zmianami chorobowymi układu krążenia, wiele czynów zbrodniczych i zamachów samobójczych często łączy się z jego nadużyciem. Dawka śmier­telna alkoholu etylowego dla osób dorosłych wynosi ok. 6-8 g/kg, a dla dzieci 3 g/kg (100 ml wódki zawiera ok. 33 g czystego alkoholu).

Alkohol etylowy wykazuje wyraźny synergizm toksyczny z wieloma lekami, głównie nasennymi, a także z innymi truciznami, np. środkami ochrony roślin z grupy związków fosforoorganicznych. Przypadki śmiertelnych zatruć zdarzają się również na skutek spożywania alkoholu metylowego zamiast alkoholu etylowego oraz wszelkie­go rodzaju płynów kosmetycznych (spirytus salicylowy, woda brzozo­wa), płynów do mycia szyb (np. Autowidol), płynów hamulcowych i in­nych płynów zawierających glikol etylenowy, stosowany jako środek przeciwzamarzający. Osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu często ulegają przypadkowym zatruciom różnymi płynami stosowany­mi w gospodarstwie domowym (detergenty, rozpuszczalniki), zwłaszcza jeśli są one przechowywane w butelkach po napojach alkoholowych czy orzeźwiających.

Alkohol etylowy łatwo i szybko resorbuje się z przewodu pokarmo­wego. Przy pustym żołądku już po ok. 15 min może się wchłonąć poło­wa spożytego alkoholu, a po 0,5 -1 godz. może on osiągnąć maksymal­ne stężenie we krwi. Przy wypełnionym żołądku najwyższe stężenie następuje dopiero po upływie ok. 2-3 godz. W ciągu godziny z orga­nizmu zostaje wyeliminowanie ok. 7 g alkoholu (0,15%).

W praktyce sądowej szkodliwe działania alkoholu na sprawność psychofizyczną rozpatrywane jest głównie w aspekcie jego wpływu na wypadkowość komunikacyjną i wypadki w pracy. Istnieje ustawowy obowiązek poddania się badaniom koniecznym do ustalenia zawartoś­ci alkoholu w organizmie. Badanie za pomocą probierza trzeźwości ma jedynie charakter wstępnej próby selekcyjnej.

Śmiertelne zatrucie lekami mają najczęściej charakter zamachów samobójczych. Głównie spotyka się zatrucia lekami nasennymi i psy­chotropowymi. Często w grę wchodzi zażycie kilku różnych leków.

Nieszczęśliwe wypadki wskutek spożycia leków w dawce tru­jącej najczęściej dotyczą małych dzieci, które mogą spożyć drażetki ja­ko cukierki.

Wraz z rozwojem nadużywania leków wzrasta liczba ostrych śmier­telnych zatruć pochodnymi morfiny to głównie otrzymywa­nymi w warunkach domowych z niedojrzałych makówek i słomy ma­kowej (narkomania). W czasie oględzin zwłok w tych przypadkach często zwracają uwagę liczne ślady po wstrzyknięciach.

Zatrucia pokarmowe mogą być wynikiem:

—  działania jadów bakteryjnych, w tym jadu kiełbasianego;

—  spożycia trujących grzybów, wilczej jagody itp.;

—  zastosowania nadmiernej ilości środków konserwujących (np. azotynów do peklowania mięsa);

—  rozpuszczenia się wewnętrznej cynkowanej warstwy puszki od konserw;

—  obecności środków ochrony roślin na owocach czy warzywach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.