Poronienie — aborcja

Poronienie jest to przerwanie ciąży w okresie jej trwania do 16 tygodnia. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodzi­ny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży określa warunki przerwania ciąży. Dokonywanie przerywania ciąży wbrew przepisom ustawy jest zabronione. Ustawowo okres ciąży trwa 180-300 dni. Przerywanie ciąży między 16 a 28 tygodniem nosi nazwę porodu niewczesnego, między 28 a 36 tygodniem – poro­du przedwczesnego. Przy sądowo-lekarskich ustaleniach odbytego poronienia lub porodu zachodzi konieczność stwierdzenia, czy wydalenie płodu nie było następstwem działania czynników zewnę­trznych.

Dzieciobójstwo

Dzieciobójstwo jest to pozbawienie życia własnego dziecka przez matkę w czasie trwania porodu pod wpływem jego przebiegu. Istotę tego przestępstwa określa art. 149 kk. Podczas sekcji zwłok no­worodka zwraca się uwagę, czy był on niedojrzały, zdolny do życia po­za łonem matki, czy urodził się żywy i jak długo oddychał po urodze­niu. Ważna jest ocena przyczyny zgonu, który może wynikać z przy­czyn naturalnych lub z winy osób trzecich.

Dzieciobójstwo czynne jest to działanie zbrodnicze matki doprowadzające do śmierci noworodka poprzez: zadławienie, za­dzierzgnięcie, urazy tępe główki, utopienie, wytrzewienie itp. Dzie­ciobójstwo bierne jest to zaniechanie niezbędnej opieki pielęg­nacyjnej nad noworodkiem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.