Inne badania

Badania antropologiczne przeprowadza się w przypadku, kiedy wynik ekspertyzy serologicznej nie wykluczył ojcostwa. Zakres eks­pertyzy antropologicznej obejmuje podobieństwa i różnice cech morfo­logicznych w budowie ciała i ukształtowaniu niektórych jego okolic oraz narządów (budowa czaszki, oczu, nosa, ust, uszu itp.).

Zestawienie znaczących cech podobieństwa pomiędzy dzieckiem i domniemanym ojcem, przy braku tych cech u matki, oraz zespół cech znacząco odmiennych, również przy braku ich u matki, służy do usta­lenia stopnia prawdopodobieństwa w skali od 1 do 7. Wartość dowodo­wą badań antropologicznych sądy oceniają ze szczególną ostrożnością, na tle całokształtu materiału zebranego w sprawie.

Badanie uzupełniające. Kiedy analiza serologiczna nie daje pod­staw do wykluczenia ojcostwa, a mężczyzna twierdzi, że jest niepłod­ny, przeprowadza się badanie uzupełniające, które ma na celu stwier­dzenie, czy pozwany w okresie koncepcyjnym nie był zdolny do za­płodnienia kobiety. Badanie to, wykonane według określonego sche­matu, obejmuje: wywiad lekarski, badanie podmiotowe (internistyczne i neurologiczne) oraz badanie seminologiczne (nasienia).

Badanie nasienia przeprowadza się trzykrotnie w określo­nych warunkach i odstępach czasu. Polega ono na obliczeniu liczby plemników w 1 ml badanej wydzieliny, na określeniu żywotności ple­mników, ich ruchliwości, charakteru ruchu, nieprawidłowości budowy oraz obecności innych składników. Badanie seminologiczne wskazuje na aktualny stan czynności gruczołów płciowych męskich, sądom na­tomiast zależy na określeniu zdolności domniemanego ojca do zapłod­nienia kobiety w określonym czasie (czasami po kilku latach). Bada­nie to wymaga od biegłych wnikliwej oceny wielu okoliczności i duże­go doświadczenia.

Ocena czasu poczęcia może być rozważana w dochodzeniu sporne­go ojcostwa. Przyjąwszy, że dziecko urodzone z ciąży trwającej od 180 do 300 dni jest zdolne do życia pozałonowego można domniemać, że oj­cem dziecka jest ten, kto obcował z matką nie dawniej niż 300 dni lub nie później niż 180 dni przed urodzeniem się dziecka. Istnieje korela­cja pomiędzy długością ciała noworodka a czasem trwania ciąży. Do­mniemanie ojcostwa powinno być oparte na wiarygodnych spostrzeże­niach zanotowanych przez fachowy personel służby zdrowia, wskazu­jących na cechy niedojrzałości noworodka (wcześniactwo) lub pewne cechy przenoszenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.