Zaburzenia przebiegu dojrzewania

Dojrzewanie przedwczesne. O stanie takim mówi się wówczas, gdy występuje u dziewczynki przed 8 r. życia. Czasem może być wywo­łane przez guzy mózgu lub jajników. Ważnym problemem jest wycho­wywanie i uczenie tych dzieci. Ich rozwój fizyczny znacznie wyprzedza wiek chronologiczny, lecz psychiczny i umysłowy odpowiada z reguły chronologicznemu. Stwarza to znaczne niebezpieczeństwo przeciążenia umysłowego i psychicznego. Problemy seksualne są najczęściej zniko­me. W zależności od przyczyny wywołującej wyróżnia się dwie główne postacie dojrzewania przedwczesnego: samoistne i spowodowane pro­cesami destrukcyjnymi mózgu.

Dojrzewanie przedwczesne samoistne, przysadkowe. Wzrost, dojrzewanie kości i rozwój wtórnych cech płciowych (rzadko zdolności umysłowe) wyprzedzają wiek chronologiczny. Dzie­wczęta dość wcześnie przestają rosnąć, tak że jako dorosłe są niższe od zdrowych. Zdolność rodzenia nie ulega zaburzeniom. Miesiączko­wanie może ustać na lata albo mniej lub bardziej regularnie utrzymy­wać się do prawidłowego przekwitania. Leczenie preparatami hor­monalnymi daje niekiedy dobre wyniki.

Dojrzewanie przedwczesne w procesach destruk­cyjnych mózgu. Występuje u dziewcząt rzadko. Jego najczęstszą przyczyną są guzy mózgu, rzadziej wodogłowie wewnętrzne, uszkodze­nia po zapaleniu mózgu i opon w dnie komory III i w obrębie szyszyn­ki. Nie są znane żadne przypadki przedwczesnego dojrzewania w cho­robach przysadki.

Dojrzewanie przedwczesne rzekome. W stanie tym objawy po­kwitania wywołane są nie przez układ podwzgórzowo-przysadkowy, lecz przez guzy gruczołów wytwarzających hormony lub przez guzy nadner­czy albo też przez hormony płciowe podawane jako leki. Nie występu­je wówczas jajeczkowanie.

Dojrzewanie późne występuje częściej niż dojrzewanie przedwczes­ne i uwarunkowane jest z reguły genetycznie, choć może być też wyni­kiem niedostatecznego odżywiania lub chorób przewlekłych.’Zdarzają­cy się brak jajników lub pierwotne zaburzenia czynności jajników można rozpoznać dopiero wtedy, gdy mimo braku pokwitania wiek kostny dziewczynki wynosi ponad 11,5 lat. Jeżeli wiek kostny jest niż­szy, wówczas bardziej prawdopodobne jest zwykłe opóźnienie wzrasta­nia i rozwoju, a w takim przypadku leczenie hormonalne nie jest wskazane.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.