Ultrasonografia w położnictwie

Ultrasonografia jest szeroko stosowana do oceny rczwoju ciąży zarówno fizjologicznej, jak i patologicznej. Typowe badanie pozwala ocenić: wiek ciąży, rozwój płodu i jego położenie, ciążę mno­gą, ilość płynu owodniowego, niewydolność cieśniowo-szyjkową, wady rozwojowe płodu, obumarcie płodu, biofizyczny stan płodu, masę pło­du, lokalizację łożyska, przyczyny krwawienia w ciąży.

Ocena wieku ciąży jest najbardziej precyzyjna w pierwszych 3 miesiącach jej trwania. Dokładność oceny w tym okresie mieści się w granicach 7 dni. Wraz z rozwojem ciąży dokładność maleje i pod ko­niec ciąży wynosi 21 dni. Oceniając wiek ciąży, ocenia się i mierzy różne parametry: GS — średnicę pęcherzyka ciążowego (5 — 8 tydzień ciąży) CRL – długość ciemieniowo-siedzeniową (8 —14 tydzień ciąży) BPD – wymiar dwuciemieniowy główki (12-40 tydzień ciąży) FL – długość kości udowej (17 — 40 tydzień ciąży). Pomocniczo wykonuje się pomiary obwodu głowy (HC) i obwodu brzucha (AC) oraz określa wymiar poprzeczny i podłużny przekroju brzucha.

Poza określeniem czasu trwania ciąży badanie ultrasonograficzne pozwala określić masę płodu, a także jego nieprawidłowości, takie jak opóźniony wewnątrzmaciczny rozwój płodu (IUGR), zwa­ny także hypotrofią płodu.

Wczesne wykrycie wad płodu, takich jak wady ośrodkowego układu nerwowego, braki powłok brzusznych, guzy płodu i inne wady są po­mocne w diagnostyce prenatalnej.

Czynność serca płodu można zaobserwować już w 6-7 ty­godniu ciąży, co stanowi dowód na jego wewnątrzmaciczne życie.

Rozpoznanie ultrasonograficzne nieprawidłowej lokaliza­cji łożyska (łożysko przodujące centralnie, brzeżnie czy o niskiej lokalizacji) pomaga ustalić przyczynę krwawień w ciąży i wybrać właściwe postępowanie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.