Postępy w ultrasonografii położniczej i ginekologicznej

Ultrasonografia interwencyjna polega na wprowadzeniu pod kon­trolą USG cienkiej igły w celu pobrania materiału do badania lub po­dania krwi czy też leku. W położnictwie ma zastosowanie przy: pobieraniu płynu owodniowego (amniopunkcja), pobieraniu krwi pło­du, aspirowaniu treści z torbieli i guzów płodu, przetaczaniu krwi do płodu (w konflikcie serologicznym), zakładaniu cewnika (np. w nie­drożności dróg moczowych), biopsji trofoblastu do badań prenatal­nych. W ginekologii stosuje się do: biopsji guzów, opróżnienia torbieli i zbiorników płynu, pobierania komórki jajowej w celu zapłod­nienia pozaustrojowego.

Endosonografia. Jest to badanie ultrasonograficzne przy użyciu specjalnych sond wprowadzanych do jam ciała – do pochwy, odbytni­cy, pęcherza moczowego, żołądka i dwunastnicy. W ginekologii jest to: a) badanie przezpochwowe (transwaginalne) w podejrzeniu ciąży pozamacicznej, diagnostyce jajników i pobieraniu ko­mórki jajowej, oraz b) badanie przez odbytnicę (transrektalne) przydatne w ocenie stopnia zaawansowania raka szyjki macicy.

Badanie przepływów, metodą dopplerowską jest szczególnie przy­datne w położnictwie. Pomaga ocenić szybkość przepływu krwi, wzaje­mne relacje przepływu skurczowego i rozkurczowego w tętnicach pę­powinowych, aorcie płodu, tętnicy szyjnej płodu i w innych naczy­niach. Badanie to pozwala ocenić czynnościowo stan płodu, zwłaszcza w takich przypadkach, jak gestoza, opóźniony wewnątrzmaciczny roz­wój płodu, konflikt serologiczny matczyno-płodowy.

Bezpieczeństwo i działania uboczne badania ultrasonograficznego

W świetle dotychczas przeprowadzonych badań, używając współczes­nej aparatury ultrasonograficznej, można wysunąć następujące stwierdzenia:

1) wpływ USG zależy od dawki i czasu ekspozycji ultradźwięków;

2) dotychczas nie stwierdzono u człowieka ubocznych skutków bada­nia ultrasonograficznego;

3) mimo powyższego nie można przyjąć, że USG jest całkowicie nie­szkodliwym badaniem.

W związku z powyższym, mimo wielu korzyści, jakie przynosi diag­nostyka ultradźwiękowa, nie należy traktować tego badania jako ru­tynowe. Szczególnie dotyczy to bardzo wczesnego etapu rozwoju jaja płodowego. Dlatego też badanie wymaga wskazań lekarskich, a ko­rzyści medyczne lub psychologiczne wyraźnie muszą przewyższać ewentualne ryzyko.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.