Organizacja opieki prenatalnej

Liczba poradni dla kobiet (poradnie K) w naszym kraju jest dosta­tecznie duża dla zapewnienia opieki przedporodowej wszystkim ciężar­nym. Poradnie K są składową częścią poradni rejonowych. Prowadzo­ne są one przez lekarzy specjalistów i sprawują opiekę profilaktyczno-leczniczą nad kobietami. Lekarz poradni K współpracuje z lekarza­mi innych specjalności oraz poradni konsultacyjnej przychodni przyszpitalnej. W razie stwierdzenia ciąży zagrożonej ciężarna jest kierowana na oddział patologii ciąży w celu leczenia szpitalnego.

Aby uzyskać właściwą opiekę, każda ciężarna powinna zgłosić się do poradni K w pierwszych tygodniach ciąży, najpóźniej do dwóch miesięcy. Zdrowe ciężarne, z prawidłowym przebiegiem ciąży, powinny być badane w pierwszych 8 miesiącach co najmniej jeden raz w mie­siącu, później — co 2 tygodnie. Ciężarna obarczona chorobą lub z za­grożoną ciążą musi być pod intensywną opieką lekarską. Terminy wi­zyt ustala lekarz poradni K.

Przez cały okres ciąży kobieta powinna kontrolować ciśnienie tętni­cze krwi i masę ciała, a w przypadku wystąpienia obrzęków zgłosić się na wizytę lekarską. Przyrost masy ciała wyżej 500 g na tydzień świad­czy o utajonych obrzękach będących objawem zatrucia ciążowego. Zgodnie z zaleceniem lekarza ciężarna powinna systema­tycznie wykonywać badania laboratoryjne: morfologię krwi, badanie ogólne moczu, odczyn WR i inne zlecone. Każda ciężarna powinna mieć zawsze przy sobie książeczkę ciąży wraz z badaniami laboratoryj­nymi, a zwłaszcza z grupą krwi. W przypadku otrzymania skierowania na oddział patologii ciąży powinna zgłosić się tam z wykonanymi uprzednio badaniami.

Okresowe badania ciężarnej mają na celu obserwację rozwoju ciąży, adaptację organizmu ciężarnej, wczesne rozpoznanie powikłań i ich le­czenie. Badania profilaktyczne, porady w sprawach dotyczących ciąży i połogu, badania pomocnicze i specjalistyczne, leczenie ambulatoryj­ne kobiet ciężarnych, wizyty patronażowe położnych w domu kobiet ciężarnych, położnic i noworodków wchodzą w zakres bezpłatnych świadczeń przez poradnie K. Ustawodawstwo socjalne obowiązujące w naszym kraju, dotyczące ochrony zdrowia kobiety ciężarnej, zapewnia możność zmiany warunków pracy w czasie ciąży. Jest to szczególnie ważne dla ciężarnych, które mają kontakt z czynnikami zakaźnymi i promieniowaniem. Począwszy od 4 miesiąca ciąży kobieta jest zwol­niona z pracy nocnej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.