Krwawienie z nosa

Błona śluzowa nosa jest silnie unaczyniona. Naczynia krwionośne w tym miejscu, położone na twardym, nieelastycznym podłożu chrzęst- no-kostnym, łatwo ulegają uszkodzeniu. Miejscem szczególnie narażo­nym na uszkodzenia jest przednia część przegrody nosa.

Przyczyny krwawienia z nosa mogą być miejscowe i ogólnoustrojo­we. Przyczynami miejscowymi są głównie: urazy nosa, uszkodze­nia błon śluzowych przez czynniki chemiczne oraz rozrost tkanki pa­tologicznej w nosie, a także w zatokach przynosowych (guzy łagodne i złośliwe). Do przyczyn ogólnoustrojowych zalicza się: przezię­bienie, choroby zakaźne, chorobę nadciśnieniową, niewydolność krą­żenia, choroby nerek, wątroby, krwi. W przeziębieniu i chorobach za­kaźnych, np. w grypie, przebiegających z wysoką gorączką podawane są zazwyczaj leki w istotny sposób zmniejszające krzepliwość krwi, co zwiększa możliwość wystąpienia krwawień. Do tych leków należą m.in. polopiryna, calcypiryna, alka-prim itp. W chorobie nadciśnieniowej każdy gwałtowny wzrost ciśnienia krwi może powodować pęknię­cie naczynia krwionośnego w jamie nosowej i gwałtowne krwawienie. Również pozostałe ww. choroby predysponują do pojawienia się okre­sowych krwawień z nosa.

Postępowanie. Krwawienia z nosa są na ogół łatwiejsze do opano­wania u dzieci niż u osób dorosłych. Pierwsza pomoc polega na: posadzeniu chorego, oczyszczeniu jam nosa (przez wydmuchanie) z za­legających skrzepów, położenie na kark lub nasadę nosa zimnego okładu i przyciśnięcie dość mocno skrzydełek nosa do przegrody po stronie krwawiącej (przez 10 —15 min.). Jeśli postępowanie to nie dop­rowadza do opanowania krwawienia, należy zgłosić się na ostry dyżur laryngologiczny w celu zatrzymania krwawienia. Zakładane są w tym celu do jam nosa specjalne gąbki, a jeśli to nie skutkuje, stosuje się tzw. tamponadę jam nosa i podaje leki zwiększające krzepliwość krwi. Nawroty krwawienia mogą powodować konieczność chirurgicz­nego podwiązania większych naczyń doprowadzających krew do usz­kodzonego naczynia. Dalsze postępowanie polega na ustajeniu przy­czyny krwawienia, którą mogą być ww. choroby internistyczne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.