Rozpowszechnienie zachorowań

Od czasu, gdy w 1981 r. w USA opisano tę nową wówczas chorobę i zapoczątkowano rejestrację zachorowań — których liczba podwajała się co kilka, a później co kilkanaście miesięcy – w oficjalnej statysty­ce tego kraju w połowie 1990 r. znalazło się bez mała 140 000 chorych na AIDS, a w Europie blisko 40000. Liczne zachorowania notuje się w Ameryce Południowej, a także Środkowej, niewiele, jak na razie w Azji i Australii. Bez wątpienia bardzo wielu chorych jest w Afryce Centralnej (skąd epidemia prawdopodobnie wzięła swój początek), choć do oficjalnej statystyki Światowej Organizacji Zdrowia napływa z krajów tego obszaru jedynie część zgłoszeń. Związane jest to m.in. ze stanem tamtejszej służby zdrowia i jej bardzo ograniczonymi możli­wościami działania.

Niepokój budzi duża i wciąż rosnąca liczba zachorowań, ograniczo­ne możliwości przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń HIV (brak szcze­pionki) oraz niedostateczne efekty lecznicze.

W USA i Europie Zachodniej najwięcej, bo ponad 60% wszystkich zachorowań na AIDS stwierdza się u mężczyzn homoseksualnych i bi- seksualnych (tj. wykazujących seksualne skłonności do osób obojga płci). Około 25% rozpoznanych zachorowań dotyczy narkomanów wstrzykujących sobie dożylnie narkotyki. Od 1 do 3% zachorowań obejmuje mężczyzn chorych na hemofilię, leczonych uprzednio prepa­ratami wytwarzanymi z krwi ludzkiej oraz osoby leczone wielokrotny­mi przetaczaniami krwi. Są to tzw. grupy zwiększonego ry­zyka. Zachorowania kobiet stanowią w Europie i USA około 10%; są to często partnerki biseksualnych mężczyzn, osób chorych na hemo­filię oraz narkomanów, niekiedy same będące narkomankami lub pro­stytutkami. Wielkość wymienionych grup chorych wykazuje w po­szczególnych krajach znaczne różnice, wszędzie jednak chorują naj­częściej ludzie młodzi. Zaledwie kilka procent chorych nie należy do żadnej z wymienionych grup ryzyka i uległo zakażeniu przez stosunki heteroseksualne; liczba takich zakażeń rośnie obecnie szybko. Nato­miast w Afryce proporcje chorych mężczyzn i kobiet są prawie równe, a przenoszenie choroby następuje głównie przez kontakty heterose­ksualne. Grupami szczególnego ryzyka zachorowań są tam prostytutki i ich klienci.

W Polsce liczba zachorowań na AIDS jest wciąż, w porównaniu z in­nymi krajami, niewielka. Do połowy 1990 r. zachorowało na AIDS 40 osób, z których 25 już zmarło. U ponad 1000 osób wykryto obecność przeciwciał we krwi, nie okazują one jednak objawów klinicznych AIDS, a jedynie część z nich ma zespół limfadenopatyczny bądź nie­znacznie zaawansowane objawy związane ze spadkiem odporności w wyniku zakażenia HIV.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.