Nowotwory z osłonek nerwowych

Oponiaki są to guzy mózgu dość często występujące, przeważnie między 30 a 50 r. życia, zwłaszcza u kobiet. Stanowią ok. 20% nowo­tworów ośrodkowego układu nerwowego. Oponiaki wywodzą się z tkanki mezodermalnej opon mózgowo-rdzeniowych. Zazwyczaj niezłoś­liwe, rosną powoli uciskając tkankę mózgową. Mogą niekiedy ulegać zezłośliwieniu. Uraz czaszki może pobudzić lub przyspieszyć rozrost oponiaka.

Objawy oponiaka są najczęściej wynikiem ucisku i zależą od umiejscowienia guza.

Rozpoznanie opiera się na przebiegu choroby i wynikach ba­dań radiologicznych. Wcześnie rozpoznany i właściwie leczony oponiak rokuje dobrze.

Rokowanie w przypadkach zaawansowanych lub złośliwych jest poważne.

Osłoniak nerwowy lub nerwiak osłonkowy wywodzi się z komó­rek osłonki Schwanna. Najczęściej występuje w przedsionkowej części nerwu słuchowego, tj. VIII nerwu czaszkowego. Postać złośliwa wy­stępuje bardzo rzadko.

W przebiegu choroby wyróżnia się: okres słuchowy, w którym dominuje uczucie szumu, dzwonienia w uchu, okres „drętwienia” połowy twarzy związany z następowym uszkodzeniem nerwu trój­dzielnego, okres móżdżkowy, w którym m.in. występują zaburzenia równowagi, mowy i niezborność ruchów, oraz okres wodogłowia, gdy dominują objawy podwyższonego ciśnienia czaszkowego. Ro­kowanie we wczesnych zmianach jest dobre, w guzach zaawanso­wanych poważne.

Nowotwory pochodzenia zarodkowego

Guz przewodu czaszkowo-rdzeniowego lub guz kieszonki Rath- kego. Jest to torbielowaty guz umiejscowiony w okolicy skrzyżowa­nia nerwów wzrokowych. Nowotwór ten cechuje się niewielką złośli­wością. Rokowanie jest jednak poważne ze względu na umiejsco­wienie.

Szyszyniak. Jest to rzadko spotykany guz rozwijający się w obrę­bie szyszynki. Częściej chorują dzieci (chłopcy). Obok objawów neuro­logicznych u chłopców następuje przedwczesny rozwój narządów płcio­wych (w związku z uciskiem na podwzgórze). O rozpoznaniu decy­duje charakterystyczny zespół choroby i typowy obraz radiologiczny. Rokowanie bardzo poważne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.