Nowotwory pęcherza moczowego

Nowotwory złośliwe – raki i rzadziej mięsaki – występu­ją najczęściej u ludzi starszych po 60 r. życia, 3 razy częściej u męż­czyzn. Stanowią 2% ogólnej liczby zachorowań na nowotwory. Czynniki usposabiające do rozwoju raka to zawodowa styczność z barwnikami anilinowymi, przewlekłe palenie tytoniu, przewlekła choroba pasożytnicza bilharcjoza. Rozwój raka często poprzedzają brodawczaki.

Brodawczaki są to nowotwory łagodne w postaci tworów wynios­łych, często uszypułowanych. Mogą występować wieloogniskowo. Pod­stawowym objawem choroby jest bezbolesny krwiomocz. O roz­poznaniu decyduje wziernikowanie pęcherza oraz badanie histo­logiczne wycinka z brodawczaka. Brodawczaki po leczeniu operacyjnym często nawracają. Większość nawracających brodawczaków (zwłaszcza po wielokrotnym usuwaniu) ulega zezłośliwieniu.

Rak pęcherza moczowego. Wyróżnia się: raki brodawczakowate o różnym stopniu dojrzałości, płaskonabłonkowe, gruczołowe, niezróżnicowane. Obj a wy to: częstomocz, krwawienie, bóle przy oddawaniu moczu i samoistne. Rozwijać się może zakażenie dróg moczowych, wo­donercze. Nierzadko występuje zatrzymanie moczu. Rak nacieka ścia­ny pęcherza, szerzy się na tkanki otaczające miednicy małej. Daje przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych (biodrowych, pach­winowych). Późno występują odległe przerzuty do wątroby i kości. Przebieg raka jest często powolny.

Rokowanie zależy od stopnia zaawansowania nowotworu.

Leczenie małych zmian może polegać na ich elektrokoagulacji lub częściowym usunięciu pęcherza. Zmiany bardziej za­awansowane mogą wymagać usunięcia pęcherza w całości i wytworze­nia przetoki moczowodowej. Czasem istnieje możliwość odtworzenia pęcherza z odcinka jelita.

Radioterapia jest leczeniem samodzielnym lub skojarzonym z leczeniem chirurgicznym, w zależności od stopnia zaawansowania no­wotworu, jego lokalizacji w obrębie pęcherza oraz budowy histologicz­nej guza.

Chemioterapia może być stosowana w skojarzeniu z lecze­niem chirurgicznym lub radioterapią, a także w zaawansowanych przypadkach ogólnie lub bezpośrednio do pęcherza moczowego w celu zniszczenia powierzchownych zmian nowotworowych.

Mięsak groniasty. Jest to złośliwy nowotwór pęcherza moczowego powstający z zarodkowej tkanki mięśniowej. Występuje przede wszyst­kim u dzieci i młodzieży. Cechuje go przebieg o dużej dynamice.

Leczenie jest chirurgiczne, niekiedy z uzupełniającą chemio­terapią.

Rokowanie bardzo poważne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.