Leczenie nowotworów układu nerwowego

Leczenie chirurgiczne jest podstawowym sposobem lecze­nia i polega na doszczętnym usunięciu guza. W przypadku nowotwo­rów ośrodkowego układu nerwowego nie zawsze jest ono możliwe ze względu na umiejscowienie lub zaawansowanie choroby. Częściowe usunięcie masy guza może jednak na pewien okres, nieraz długi, po­prawić stan chorego.

Radioterapia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego jest istotnym uzupełnieniem leczenia chirurgiczne­go. Leczenie napromienianiem stosuje się również u chorych, u któ­rych ze względu na umiejscowienie guza zabieg operacyjny nie jest możliwy. Obszar napromieniania i dawka zależą od wielkości, umiejscowienia oraz budowy histologicznej guza. W nowotworach mózgu rozprzestrzeniających się poprzez płyn mózgowo-rdzeniowy, oprócz guza pierwotnego lub loży po usuniętym guzie napromienia się cały kanał kręgowy. Napromienianie najbardziej złośliwych no­wotworów ośrodkowego układu nerwowego ma charakter palia­tywny. W nowotworach o mniejszej złośliwości radioterapia jest leczeniem doszczętnym.

Wyniki leczenia skojarzonego zależą od rodzaju nowo­tworu, stopnia doszczętności zabiegu operacyjnego, umiejscowie­nia guza i jego wielkości. Wczesne powikłania popromienne wynikają zazwyczaj ze wzrostu ciśnienia śródczaszkowego. Sto­sowane środki przeciwobrzękowe zmniejszają niebezpieczeństwo te­go powikłania. Powikłania późne, występujące niekiedy kilka lat po leczeniu, są zazwyczaj wynikiem ogniskowej martwicy popro­miennej.

Chemioterapia. Nowotwory złośliwe układu nerwowego zali­cza się do średnio wrażliwych na leczenie chemiczne. Dla większości leków cytostatycznych bariera krew-mózg jest nie do przebycia. Tylko niektóre leki z tej grupy pokonują tę barierę (np. pochodne nitrozo- mocznika). W wybranych przypadkach cytostatyki (np. metotreksat) podaje się bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego. Prowadzone są badania nad czasowym znoszeniem bariery krew-mózg w celu umoż­liwienia wniknięcia leków.

Guzy obwodowego i wegetatywnego układu nerwowego leczone są chirurgicznie. Leczenie energią promienistą i cytostatykami może mieć znaczenie wspomagające.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.