Archive for the ‘Zatrucia’ Category

Zatrucia środkami atropinopochodnym

Alkaloidy tropanowe znajdują się w wielu roślinach psiankowatych, których przedstawicielami są: bieluń dziędierzawa (Datura stramonium), pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna), lulek czarny (Hyos cyamus niger) i mlecznica odurzająca (Scopolia carnolica). Alkaloidy tropanowe zawarte w tych roślinach to przede wszystkim skopola­mina i atropina, które występują w poszczególnych gatunkach w różnych proporcjach. Syntetyczne odpowiedniki ww. alkaloidów stosu­je [...]

Zatrucia salicylanami

Kwas salicylowy, a zwłaszcza jego pochodne, są jednymi z najczęś­ciej stosowanych leków. Wykazują one działanie przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe. Podane miejscowo działają przeciwgrzybiczo oraz keratolitycznie (złuszczają naskórek). Podane doustnie szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. We krwi występują w dwóch postaciach — wolnej i związanej z albuminami osocza. Leki te metabolizowane są w wątrobie, a wydalane [...]

Zatrucia lekami antydepresyjnymi

Trójcykliczne leki antydepresyjne mają szerokie zastosowanie we współczesnym lecznictwie psychiatrycznym. Z uwagi na stosowanie ich u chorych znajdujących się w stanie depresji, zatrucia tymi leka­mi spotykane są często. Leki dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego, szybko wiąza­ne są przez białka surowicy krwi i inne tkanki organizmu. Biotransformacja, czyli przemiany, którym te leki ulegają (utlenia­nie, redukcja, [...]

Zatrucia barbituranami

Zatrucia lekami tej grupy są najczęściej spotykaną przyczyną os­trych zatruć. Przed 40 laty śmiertelność w tych przypadkach wynosiła ok. 25%. Dzięki wprowadzeniu przez Carla Clemensena i współpra­cowników z Ośrodka Toksykologicznego w Kopenhadze jednolitych zasad postępowania w zatruciach barbituranami, w ciągu następnych lat śmiertelność uległa znacznemu zmniejszeniu. Szkoła skandynaw­ska wprowadziła do leczenia zatruć postępowanie przeciwwstrząsowe, łącznie [...]

Postępowanie z chorym zatrutym w szpitalu

Główne kierunki postępowania leczniczego w warunkach szpital­nych polegają na: 1)  postępowaniu reanimacyjnym, jeśli jest potrzebne; 2)  usuwaniu trucizny jeszcze nie wchłoniętej. Polega ono na płuka­niu żołądka osoby zatrutej, jeśli do tej pory nie został on opróżniony i jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań. Przez gruby cewnik wprowadza­na jest do żołądka ciepła woda porcjami po 200 [...]

Toksykologiczne badania laboratoryjne

Analityka toksykologiczna zajmuje się określeniem rodzaju i ilości przyjętej przez pacjenta substancji toksycznej oraz śledzeniem jej stę­żenia w płynach ustrojowych. Badania toksykologiczne dzielą się na jakościowe i ilościowe. Dla wdrożenia szybkiego postępowania leczni­czego dużą wartość mają badania za pomocą szybkich testów wykry­wających niektóre substancje toksyczne w płynach ustrojowych, głów­nie w moczu. Są one mało dokładne, [...]

Badania oraz objawy podmiotowe i przedmiotowe zatruć

Badanie podmiotowe polega na przeprowadzeniu wywiadu z” zatru­tym lub zebraniu danych z otoczenia; jest to sprawa bardzo ważna, ale nie zawsze możliwa. Istotne jest ustalenie: 1) czy rzeczywiście jest to zatrucie; 2) jaki jest najprawdopodobniej rodzaj i jaka dawka substancji, któ­ra wywołała zatrucie (należy zachować opakowania leków, środków chemicznych); 3) jakie były objawy we wczesnym [...]

PATOFIZJOLOGIA ZATRUĆ

Trucizny w różny sposób uszkadzają tkanki. Mogą spowodować usz­kodzenie całej komórki lub tylko pewnych jej elementów. Niektóre wy­wołują hemolizę krwinek czerwonych, np. detergenty, saponiny; inne zmniejszają zdolność przenoszenia tlenu przez hemoglobinę, wią­żąc się z nią w łatwiej lub trudniej odwracalne związki, np. przy zatru­ciu azotanami, azotynami, nitrozwiązkami, fenacetyną powstaje met- hemoglobina, przy zatruciu tlenkiem węgla [...]

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z TOKSYKOLOGII OGÓLNEJ

Substancje szkodliwe mogą wniknąć lub być wprowadzone do ustro­ju różnymi drogami: 1) przez przewód pokarmowy (drogą doustną), 2) przez skórę i błony śluzowe (zatrucia kontaktowe), 3) przez płuca (za­trucia wziewne), 4) drogą pozajelitową (wstrzyknięcia podskórne, do­mięśniowe, dożylne). Większość substancji szkodliwych dostających się drogą doustną dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Wchłanianie to polega na przenikaniu [...]

RODZAJ I PRZYCZYNY ZATRUĆ

W ostatnich dziesiątkach lat nastąpił intensywny rozwój chemii, związany z modernizacją przemysłu i rolnictwa. Coraz więcej produ­kowanych jest różnych preparatów chemicznych, które stają się środ­kami codziennego użytku, coraz więcej jest leków szeroko stosowa­nych w lecznictwie. Rozwój przemysłu, urbanizacja i mechanizacja, które są wykładnika­mi postępu, stanowią jednocześnie źródło stresów i przyczynę zwięk­szonej urazowości psychicznej współczesnego społeczeństwa. [...]