Archive for the ‘Zatrucia’ Category

Zatrucia związkami fosforoorganicznymi

Do tej grupy środków należy szereg związków będących bardzo sil­nymi truciznami. Należą tu m.in.: Azodrin, Bromofos, Karbofenotion, Dichlorfos, Etion, Fention, Paration, Systoks, Trichlorofon, Malathion, Corosco. Związki fosforoorganiczne są substancjami krystalicznymi lub olei­stymi, nierozpuszczalnymi w wodzie, natomiast dobrze rozpuszczający­mi się w tłuszczach i rozpuszczalnikach organicznych. Łatwo wchła­niają się drogą oddechową, pokarmową czy kontaktową (przez skórę). W [...]

Zatrucia pestycydami

Pestycydami nazywane są środki chemiczne stosowane do och­rony roślin i zwalczania szkodników zwierzęcych. Środki te są tak liczne i różnorodne pod względem budowy chemicznej, że ich klasyfi­kacja pod tym kątem sprawia duże trudności. W praktyce dzieli się je w zależności od zastosowania, np. na środki chwastobójcze, grzybobój­cze, owadobójcze. Spośród wielkiej liczby pestycydów najważniejszą rolę odgrywają [...]

Zatrucia metalami

Toksyczny mechanizm działania metali lub ich związków na tkanki nie jest jeszcze dokładnie poznany. Wiadomo, że rtęci arsen wią­żą się z grupami sulfhydrylowymi (SH) enzymów, powodując ich inaktywację, a co za tym idzie — unieczynnienie komórkowych procesów metabolicznych. Cynk i jego związki w postaci par uszkadzają drogi oddechowe prowadząc do wystąpienia ciężkiego obrzęku płuc. Chrom [...]

Zatrucie muchomorem sromotnikowym

W Polsce muchomor sromotnikowy (Amanita phalloid.es) i jego bia­łe odmiany: muchomor jadowity (Amanita uirosa) i muchomor wiosen­ny (Amanita vernalis) wywołują 90% śmiertelnych zatruć grzybami. Grzyb ten najczęściej mylony jest z kanią lub pieczarką łąkową. Różni się od wspomnianych m.in. tym, że posiada dwa kołnierzyki, jeden u podstawy trzonu, a drugi w górnej jego części. Duża [...]

Zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi

Trójchloroetylen (trójchlorek etylenu, Tri) jest cieczą bez­barwną o charakterystycznym zapachu podobnym do chloroformu, trudno rozpuszczalną w wodzie, dobrze natomiast rozpuszczającą się w tłuszczach, alkoholu, eterze. Ma zastosowanie w przemyśle jako rozpuszczalnik i środek czyszczący. Zatrucie może nastąpić drogą wziewną lub przez przewód pokarmowy, a nawet przez skórę. Tlił wy­dalane jest częściowo przez płuca, w większości [...]

Zatrucie formaldehydem

Formaldehyd jest gazem o ostrym, nieprzyjemnym zapachu, dobrze rozpuszczalnym w wodzie oraz rozpuszczalnikach organicz­nych. 40% wodny roztwór formaldehydu nazywany jest formaliną. Ma zastosowanie jako środek odkażający oraz utrwalający tkanki. Jest środkiem silnie drażniącym błony śluzowe, tworzącym nieodwra­calne połączenia z białkiem komórek, co prowadzi do ich uszkodzenia i obumarcia. W organizmie ulega przemianie do kwasu mrówkowego [...]

Zatrucie alkoholem izopropylowym

Alkohol izopropylowy jest alkoholem jednowodorotlenowym używa­nym do nacierań, do czyszczenia szyb, znajduje się w płynach po gole­niu, ma też zastosowanie w przemyśle. Jest związkiem dwukrotnie bardziej toksycznym niż alkohol etylowy. Zatruciu ulegają osoby na­dużywające alkoholu, zdarzają się też zatrucia przypadkowe. Zatrucie może nastąpić drogą wziewną i doustną. Objawy zatrucia, zarówno wziewnego jak i doustnego, są [...]

Zatrucie glikolem etylenowym

Glikol etylenowy jest alkoholem dwuwodorotlenowym. Stoso­wany jest jako rozpuszczalnik w syntezie organicznej, wchodzi też w skład mieszanek o niskiej temperaturze krzepnięcia (używanych np. w chłodnicach samochodowych w zimie — Borygo, płyn do szyb — Autowidol) oraz w skład płynu do hamulców hydraulicznych. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. W organizmie utleniany jest do glikolu, a [...]

Zatrucia alkoholami

Alkohol metylowy (metanol), produkt suchej destylacji drew­na, jest stosowany w przemyśle jako dobry rozpuszczalnik. Ostre za­trucia tym alkoholem są przypadkowe (np. picie alkoholu nieznanego pochodzenia), ale i samobójcze. Są one związane ze spożyciem różnych preparatów chemicznych, najczęściej płynów do czyszczenia szkła, ta­kich jak Lazur, Milux, Silux, Kryształ, zawierających w swoim skła­dzie metanol. Metanol szybko wchłania [...]

Zatrucie tlenkiem węgla

Wszelkie gazy powstające w warunkach niecałkowitego spalania węgla są źródłem trującego tlenku węgla, gazu bez barwy i zapachu. Tlenek węgla występuje w gazach: spalinowych, świetlnym, przemys­łowych (koksownie, gazownie), piecowym (piece hutnicze, piece węg­lowe źle przewietrzane). Przy zatruciach — zaczadzeniach tlenek węgla blokuje hemoglobinę i powstaje karboksyhemoglobina. Powinowactwo tlenku węgla do hemoglobiny jest trzystokrotnie większe niż [...]