Archive for the ‘Zapalenia narządów płciowych’ Category

Nowotwory złośliwe jajowodu

Nowotwory złośliwe jajowodu należą do rzadkości. Najczęściej zda­rza się rak, ale i on stosunkowo rzadko występuje. Wiek chorych wa­ha się w granicach 45 — 60 lat. Jedynie w 6% przypadków rozpoznawa­ny jest przedoperacyjnie. Objawy raka jajowodu są niecharakterystyczne. Występują bóle w podbrzuszu, upławy, nieregularne krwawienia w okresie przedmenopauzalnym i krwawienia po okresie menopauzy, powiększenie obwodu [...]

Nowotwory germinalne

Wśród nowotworów germinalnych, pochodzących z pierwotnej ko­mórki rozrodczej, wyróżnia się: 1) rozrodczaka, 2) guza woreczka żółt­kowego, 3) raka zarodkowego, 4) poliembriomę, 5) nabłoniaka kosmówkowego oraz 6) potworniaki. Ta grupa nowotworów stanowi ok. 10% wszystkich nowotworów złośliwych jajnika i dotyczy młodych kobiet. Rozrodczak jest najczęstszym nowotworem tej grupy. Występuje na ogół w wieku 14-25 lat. Guz [...]

Nowotwory gonadalne

Nowotwory gonadalne, czyli guzy wywodzące się ze sznurów płcio­wych, stanowią 5-10% wszystkich pierwotnych nowotworów*jajnika. Guzy te są zbudowane z komórek typowych dla utkania gonady, tj. jajnika i jądra. Mogą zawierać tylko jeden rodzaj komórek lub też róż­ne kombinacje. Guzy te w ok. 85% przypadków wydzielają hormony, stąd u chorych z nowotworami gonadalnymi występują objawy feminizacji [...]

Nowotwory nabłonkowe

Najczęstszymi nowotworami jajnika są nowotwory nabłonkowe (95% wszystkich nowotworów jajnika), rozwijające się z jednego lub wielu typów nabłonka i podścieliska łącznotkankowego. Oceniając stopień złośliwości wyróżnia się trzy zasadnicze grupy tych nowotworów: 1) niezłośliwe, 2) o granicznej złośliwości oraz 3) złośliwe, tj. raki. Nowotwory nabłonkowe niezłośliwe. Do tej grupy należą gruczolakotorbielaki surowicze i śluzowe. Leczenie operacyjne [...]

Nowotwory jajnika

Nowotwory jajnika występują w każdym okresie życia kobiety, od wieku młodocianego aż do późnej starości. Charakteryzują się różnym i nietypowym przebiegiem klinicznym, niejednorodnością obrazów morfologicznych i różnym w związku z tym rokowaniem. Trudności wczesnego rozpoznania i profilaktycznego działania powodują, że no­wotwory złośliwe jajnika rozpoznawane są najczęściej w zaawansowa­nej postaci. Częstość zachorowań na nowotwory złośliwe jajnika [...]

Nowotwory złośliwe trzonu macicy

Wśród nowotworów złośliwych trzonu macicy wyróżnia się raki i mięsaki. Rak trzonu macicy rozwija się z tkanki nabłonkowej błony śluzo­wej macicy i stanowi ok. 90% nowotworów złośliwych tego narządu. W ciągu ostatnich lat częstość zachorowania na raka trzonu macicy wzrasta, co tłumaczy się: 1) zwiększeniem się populacji kobiet dożywa­jących późnego wieku; 2) postępem w rozpoznawaniu [...]

Nowotwory trzonu macicy

Nowotwory niezłośliwe trzonu macicy Mięśniaki. Są to nowotwory łagodne najczęściej występujące w trzonie macicy, głównie u kobiet w wieku 40 — 50 lat. W 25% występu­ją poniżej 35 r. życia. Chorują najczęściej kobiety, które nie rodziły lub rodziły mało. Istotą choroby jest tworzenie się guzów różnej wielkości (do wielkości głowy dorosłego człowieka), pojedynczych lub mno­gich, [...]

Nowotwory szyjki macicy

Nowotwory łagodne szyjki macicy Do nowotworów łagodnych należą: brodawczak oraz polip szyjkowy. Ze względu na możliwość zezłośliwienia (ok. 10% brodawczaków i 0,25% polipów szyjkowych) powinny być leczone chirur­gicznie i badane histopatologicznie. Stany przedrakowe Do stanów przedrakowych szyjki macicy zalicza się: 1) dysplazję szyjki, która po wielu latach może ulec przemianie w nowotwór złośliwy (6-35% przypadków), [...]

Nowotwory złośliwe sromu

Nowotwory te występują rzadko. Są to: włókniaki, brodawczaki i naczyniaki. Rozwijają się w postaci guzków osiągających dość duże rozmiary. Mogą stanowić przeszkodę w odbywaniu stosunków. Le­czenie jest chirurgiczne. Stany przedrakowe pochwy Stanem przedrakowym jest dysplazja, czyli nieprawidłowy roz­wój komórek, oraz rogowacenie białe. Rozpoznanie ustala się badaniem histopatologicznym wycinków. Nowotwory złośliwe pochwy Nowotwory złośliwe pochwy należą [...]

NOWOTWORY ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

Nowotwory żeńskich narządów płciowych (narządu rodnego) są naj­częstszymi nowotworami u kobiet. Mogą występować w sromie, poch­wie, szyjce macicy, trzonie macicy oraz jajnikach i jajowodach. Znacz­ny odsetek nowotworów narządu rodnego stanowią nowotwory złośli­we, w których rokowanie i wyniki leczenia zależą od stopnia zaawan­sowania, czyli od wczesnego rozpoznania. Niektóre zmiany chorobo­we, np. w sromie czy sutku, mogą [...]