Archive for the ‘Seksuologia’ Category

ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM SEKSUALNYM

Szczególnie istotnym okresem życia dla późniejszego prawidłowego funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, a więc i w życiu seksual­nym, jest okres pierwszych 4 lat życia dziecka. W tym czasie kształtu­ją się podstawy osobowości przyszłego dorosłego człowieka. Aby ta osobowość była prawidłowa, niezbędne jest zapewnienie dziecku w tym okresie akceptacji, miłości i opieki ze strony najbliższych mu osób. [...]

METODY TERAPEUTYCZNE

Terapia zaburzeń seksualnych jest złożonym postępowaniem, na któ­re składają się różne formy leczenia medycznego (farmakotera­pia, leczenie chirurgiczne) i psychoterapii. To, czy w terapii ma przewagę leczenie medyczne (np. hormonalne) czy też psychoterapia, zależy od przyczyny zaburzenia. W klinice seksuologicznej stosowane są liczne badania diagnostyczne pozwalające ocenić, czy przyczyną dysfunkcji są zaburzenia somatyczne (np. choroba, uraz, [...]

SATYSFAKCJA SEKSUALNA KOBIET

Stopień uzyskanej przez kobietę satysfakcji seksualnej i rozładowa­nia napięcia seksualnego jest niejako miarą wartości przeżywanego orgazmu. Orgazmy są różne u różnych kobiet i różne w różnych sytua­cjach u tej samej kobiety. Żaden z tych orgazmów nie jest lepszy ani gorszy. Istnieją również kobiety, które mają satysfakcję i przyjemność w czasie spółkowania i nie przeżywają orgazmu. [...]

AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA MĘŻCZYZN

Mężczyźni z chorobą wieńcową lub po zawale serca mogą mieć problemy seksualne o różnym nasileniu, poczynając od tyl­ko zmniejszonej aktywności seksualnej do całkowitej impotencji. Problemy seksualne i ich zakres nie zawsze są wynikiem ciężkości choroby podstawowej, zdolności do wysiłku fizycznego, przyjmowa­nych leków czy wieku mężczyzny. Często wznowienie aktywności se­ksualnej wzbudza większy niepokój, niż wznowienie aktywności [...]

AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA W WIEKU PODESZŁYM

Na aktywność seksualną w wieku podeszłym rzutują przede*wszyst­kim następujące czynniki: fizjologiczne zmiany wsteczne (zanikowe) w układzie płciowym ludzi starszych, częste w tym okresie choroby i ko­nieczność przyjmowania różnych leków, brak stałego partnera se­ksualnego oraz nieakceptowanie przez społeczeństwo, najbliższą rodzi­nę i samych ludzi starszych przejawów seksualności. Popęd seksualny i potencja w wieku podeszłym mogą kształtować się [...]

Masturbacja

Masturbacja jest to zachowanie seksualne polegające na po­budzaniu własnych narządów płciowych w celu wywołania u siebie rozkoszy płciowej. Wyniki badań ujawniły, że 94% mężczyzn i 49% kobiet masturbuje się w jakimś okresie swego życia. Nowsze badania podają nawet większe wartości: do 100% mężczyzn i 85% kobiet. Ża­dna inna forma aktywności seksualnej nie wywoływała tylu dyskusji, [...]

Zaburzenia seksualne a układ partnerski

Zaburzenia psychoseksualne w większości przypadków są zaburzeniami „parzystymi”, tj. rozwijającymi się w obrębie pewne­go konkretnego układu, pary, jaką stanowią mężczyzna i kobieta. Spe­cyfika tych zaburzeń polega na tym, że rozwijają się w danym, konk­retnym układzie, natomiast może ich nie być, gdy mężczyzna i kobieta próbują stworzyć inny układ, z inną osobą. Jeżeli nowy układ partner­ski [...]

Zaburzenia seksualne u mężczyzn

Zaburzenia erekcji prącia polegają na całkowitym braku wzwodu lub wzwodzie częściowym, utrudniającym lub uniemożliwiającym wprowadzenie prącia do pochwy. Zaburzenie to może również polegać na zaniku wzwodu podczas stosunku płciowego. Impotencja pierwotna występuje wówczas, gdy mężczyzna nigdy nie odbył spółkowania z powodu zaburzeń wzwodu. Jeżeli mężczyzna odbył chociażby jedno spółkowanie, wówczas mówi się o impotencji wtórnej. [...]

Zaburzenia seksualne u kobiet

Oziębłość seksualna cechuje się brakiem pragnienia kontaktów se­ksualnych, brakiem odpowiednich reakcji w czasie kontaktu, brakiem redukcji napięć seksualnych (które są minimalne) oraz brakiem satys­fakcji emocjonalnej. Oziębłość rozpoznaje się, gdy kobieta nigdy nie osiąga ani silniejszego podniecenia seksualnego, ani orgazmu, mimo istnienia więzi emocjonalnych z partnerem oraz mimo „technicznie” prawidłowych stosunków płciowych. Nie osiąga również orgazmów, [...]

Aktywność seksualna a zapłodnienie i ciąża

Wzajemne związki między życiem seksualnym oraz zapłodnieniem, ciążą i porodem są oczywiste. Wartość zapładniająca nasienia (sper­my) zależy m.in. od częstotliwości stosunków płciowych. Największą wartość zapładniającą ma ejakulat (porcja nasienia za­warta w wytrysku) po 4—7-dniowej abstynencji płciowej. Także czas trwania stosunku może mieć wpływ na składniki ejakulatu. Przy nie­znacznie opóźnionej ejakulacji sperma ma zawierać więcej elementów [...]