Archive for the ‘Poród’ Category

Poród niewczesny i przedwczesny

W porodzie niewczesnym i przedwczesnym urodzony płód jest nie­dojrzały, tzn. nie przystosowany do życia pozamacicznego. Częstość porodów wczesnych waha się w granicach 5 — 10%. Jest to ważny problem, gdyż zgony wcześniaków stanowią 75% ogólnej umieralno­ści okołoporodowej, a 70% wcześniaków małych (o masie ciała urodzeniowej poniżej 1500 g), które przeżyły dzięki staraniom lekarskim, wykazuje w [...]

Urazy i uszkodzenia kanału rodnego

Pęknięcie macicy. Przyczynami mogą być: nieprawidłowa budowa miednicy, nieprawidłowe ułożenie płodu i jego wady rozwojowe, zabie­gi lekarskie, stan po cesarskim cięciu (pęknięcia w bliźnie). Lecze­nie operacyjne. Pęknięcie pochwy i krocza. Przyczynami są: szybki poród, duży płód, porody w położeniach odgięciowych, zabiegi położnicze, nie­prawidłowe „wytaczanie się” główki i barków płodu. Pęknięcia krocza dzielą się na trzy [...]

Patologia III okresu porodu

Wszystkie powikłania III okresu porodu, tj. łożyskowego, charakte­ryzują się krwotokami o różnym nasileniu. Nieodklejenie łożyska. Zaburzenia w odklejaniu i wydalaniu po- płodu są spowodowane przyrośnięciem łożyska lub zaburzeniami skur­czu macicy. Przyczyną mogą być: wady wrodzone macicy, przebyte stany za­palne śluzówki macicy, stan po wyłyżeczkowaniach jamy macicy, nad­mierne rozciąganie mięśnia macicy w ciąży, nadmiernie przepełniony pęcherz [...]

Poród w ciąży mnogiej

Ciążę mnogą lekarz rozpoznaje na podstawie powiększenia macicy ponad normalne wymiary oraz wysłuchiwania więcej niż jednego tęt­na płodu. Najbardziej wiarygodnym badaniem jest ultrasonografia. Najczęściej występuje ciąża bliźniacza. Płody w ciąży bliźniaczej mo­gą zajmować różne położenie: oba mogą leżeć podłużnie główkowo (40%), oba podłużnie miednicowo (10%), jeden płód może leżeć główko­wo, a drugi miednicowo (38%) lub [...]

Zaburzenia czynności skurczowej macicy

Zaburzenia czynności skurczowej macicy w porodzie stanowią ciąg­le jeszcze jedno z- najpoważniejszych zagrożeń dla matki i płodu. Słaba czynność skurczowa jest najczęstszą postacią zaburzeń sił porodowych i główną przyczyną porodów przedłużonych. W ta­kich przypadkach stosowane są odpowiednie środki naskurczowe (sty­mulacja porodu). Nieskoordynowana czynność skurczowi macicy jest związana przeważnie z wyzwalaniem skurczów macicy z różnych jej [...]

Poród w położeniu poprzecznym

Gdy długa oś płodu jest ustawiona pod kątem prostym do długiej osi macicy, płód znajduje się w położeniu poprzecznym. Jest to jedno z najbardziej niekorzystnych położeń i żaden donoszony płód nie może urodzić się drogami rodnymi. Postępowaniem z wyboru jest wyłącznie cesarskie cięcie. Łożysko przodujące Nieprawidłowe umiejscowienie łożyska w macicy może być kilku ro­dzajów. Gdy [...]

Poród w miednicach ścieśnionych

Istnieje szereg typów miednic ścieśnionych. Do najczęściej spotyka­nych należą: miednica ogólnie jednostajnie ścieśniona i miednica pła­ska. Przy względnej niewspółmierności porodowej (tj. dysproporcji między wielkością płodu a pojemnością miednicy – jej wymiarami) podejmowana jest próba porodu drogami rodnymi, a przy braku postę­pu porodu — rozwiązanie następuje drogą cesarskiego cięcia. Poród w miednicy ogólnie jednostajnie ścieśnionej. Przekrój [...]

Poród w nieprawidłowych ułożeniach płodu

Poród w ułożeniu potylicowym tylnym. Porody tego typu stano­wią ok. 1% wszystkich porodów. Potylica główki płodu wykonuje II zwrot ku kości krzyżowej. W mechanizmie porodu głów­ka musi dokonać jeszcze większego przygięcia, aż do oparcia bródki o klatkę piersiową. Punktem oparcia o spo­jenie łonowe jest ciemiączko. Po wytocze­niu tyłogłowia po kroczu następuje odgię­cie główki, po czym [...]

Poród patologiczny

Poród w położeniu miednicowym. Położeniem miednico­wym nazywa się takie położenie podłużne płodu, w którym częścią przodującą jest miednica (pośladki) płodu, miednica razem ze stop­kami bądź same kończyny dolne płodu. Położenia miednicowe stano­wią 3% wszystkich porodów. Przyczyną położenia miednicowego mogą być: 1) zaburzenia budowy miednicy kostnej – miednica ścieśniona, niedosta­tecznie wykształcony dolny odcinek miednicy (nie przystosowany [...]

Szkoła rodzenia

Podstawowym celem „szkoły rodzenia” jest przygotowanie ciężarnej do porodu i jej aktywnego uczestnictwa w porodzie. Nauka dobrego rodzenia opiera się na przecięciu ciągu lęk — napięcie – ból. Oznacza to, że psychoprofilaktyką obejmuje się działania skierowane na lęk i napięcie. Polega ona na koncentracji i odprę­żeniu. Zadaniem psychoprofilaktyki nie jest zwalczanie bólu, lecz nasta­wienie na [...]