Archive for the ‘Niepłodność’ Category

Zapłodnienie pozaustrojowe

Leczenie niepłodności jest procesem skomplikowanym, dłu­gotrwałym i często nieefektywnym. Stosunkowo niska skuteczność stosowanych metod leczniczych dotyczy głównie tzw. niepłodnoś­ci mechanicznej, tj. stanu, w którym brak jest łączności pomię­dzy jajnikiem a jamą macicy. Typowym tego przykładem może być brak jajowodów lub obustronne ich zarośnięcie. Kobiety z takimi zmianami w przydatkach, będąc endokrynologicznie zupełnie zdrowy­mi, praktycznie nie [...]

Niepłodność kobiet

Czynnościowe przyczyny niepłodności kobiet. Niepłodność czynnościowa stanowi 35-50% przyczyn niepłodności u kobiet. Jest ona wynikiem zaburzeń w odczynie biologicznym pochwy, zmian biochemicznych ze zmianami immunologicznymi i fizykochemicznymi śluzu szyjkowego, zmian czynnościowych błony śluzowej macicy — w tym braku reaktywności błony śluzowej na bodźce hormonalne, zmian czynnościowych jajowodów, a wreszcie — i to jest najważniejszy czyn­nik [...]

Przyczyny niepłodności małżeńskiej

Przyczyny niepłodności u ok. 50% małżeństw są wspólne i najczęś­ciej dotyczą kilku czynników równocześnie. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną niepłodności małżeńskiej w 45 — 50% jest niepłodność ko­biet, w 35 – 40% – niepłodność mężczyzn, a w 10 — 20% są sprawy nie­wyjaśnione. Niepłodność kobiet może być spowodowana czynnikami: 1) jajnikowymi — zaburzenia jajeczkowania [...]

NIEPŁODNOŚĆ MAŁŻEŃSKA I ZAPŁODNIENIE POZAUSTROJOWE

Niepłodność małżeńska jest pojęciem biologicznym i zobo­wiązuje do badania pary małżeńskiej, co jest podstawową zasadą po­stępowania diagnostycznego. Wyodrębnia się: niepłodność ko­biecą oraz niepłodność męską. Od niemożności zajścia w ciążę należy odróżnić brak zdolności donoszenia ciąży, który może wynikać z trudności zagnieżdżenia się zapłodnionego jaja, z poronień lub z braku możli­wości rodzenia dzieci żywych lub zdolnych [...]