Archive for the ‘Medycyna sądowa’ Category

Działanie energii elektrycznej

Porażenie prądem. Szkodliwe działanie prądu zależy od jego na­pięcia, natężenia, gęstości i częstotliwości oraz od oporu tkanek, na które działa. Typowe „znamię prąd u”, czyli miejsce jego zadziała­nia, może mieć postać: pergaminowato przyschniętego otarcia na­skórka, otoczonego wyniosłymi brzegami, oparzenia na niewiel­kiej przestrzeni lub zwęglenia. Spotykane jest najczęściej pa dło­niowej powierzchni rąk lub podeszwowej powierzchni stóp. [...]

Działanie wysokiej i niskiej temperatury

Oparzenia są spowodowane działaniem płomienia lub silnie roz­grzanego płynu lub przedmiotu. Możliwe są już przy temp. 80° C. Wy­różnia się 4 stopnie oparzeń: I stopień – rumień, II – obrzęki i pęche­rze, III – martwica, IV – zwęglenie. Zgon u osób dorosłych może nastąpić już przy oparzeniu II stopnia, jeśli obej­muje ono 50% powierzchni ciała. [...]

Śmierć z uduszenia gwałtownego

Przyczyną tego rodzaju śmierci jest mechaniczne działanie czynni­ków zewnętrznych, doprowadzające do braku wymiany gazowej w płu­cach. Do tego typu zgonów zalicza się: zagardlenie, utonięcie, unieru­chomienie klatki piersiowej, zatkanie otworów i dróg oddechowych, zamknięcie w ciasnej przestrzeni. Zagardlenie jest to mechaniczne uciśnięcie narządów szyi spowo­dowane ręką (zadławienie) lub pętlą (powieszenie, za­dzierzgnięcie). W powieszeniu pętla obciążona jest [...]

TRAUMATOLOGIA – NAUKA O USZKODZENIACH CIAŁA

Uraz, czyli trauma, jest pojęciem dynamicznym określającym szkodliwe działanie różnych czynników na ciało ludzkie. Badanie skut­ków urazów zadanych narzędziami przeprowadza się zarówno przy opi­niowaniu w sprawach o przestępstwo przeciwko zdrowiu i odszkodo­wań za doznane urazy, jak i w toku badań pośmiertnych. Badania sądowo-lekarskie osób żyjących mają na celu ustalenie: rodzaju uszkodzenia, rodzaju narzędzia, jakim ono [...]

Rozkład i przeobrażenie zwłok

Autoliza i gnicie są procesami rozkładowymi toczącymi się po wy­stąpieniu śmierci klinicznej, niezależne od pojawienia się i rozwoju znamion śmierci. Autoliza to proces rozkładu tkanek organizmu pod wpływem włas­nych enzymów. Najwcześniej, bo po upływie kilku minut po śmierci klinicznej rozpoczyna się autoliza komórek mózgu, w dalszej kolejnoś­ci komórek wątroby i kanalików nerkowych. Gnicie jest to [...]

Znamiona śmierci

Rozpoznanie śmierci biologicznej z punktu widzenia sądowo-lekarskiego opiera się na stwierdzeniu charakterystycznych zmian poś­miertnych, jakimi są znamiona śmierci: plamy opadowe, stęże­nie pośmiertne, oziębienie pośmiertne, wysychanie pośmiertne oraz bladość pośmiertna. Plamy opadowe powstają w wyniku spłynięcia krwi pod wpływem siły ciążenia do naczyń znajdujących się w najniżej położonych częś­ciach ciała. Po upływie ok. 30 min po [...]

TANATOLOGIA – NAUKA O ŚMIERCI

Medycyna sądowa, która na potrzeby organów ścigania przestępstw zajmuje się ustalaniem czasu zgonu i przyczyny śmierci, jest szczegól­nie zainteresowana objawami występującymi w okresie umierania i zmianami pośmiertnymi. Umieranie Według współczesnych poglądów śmierć nie jest zjawiskiem jedno- czasowym, ale procesem dłużej trwającym i przebiegającym określony­mi etapami. Do procesu umierania zalicza się m.in.: okres konania, czyli agonię, [...]

ROLA I ZADANIA MEDYCYNY SĄDOWEJ

Przedmiotem medycyny sądowej są zagadnienia życia i śmierci re­gulowane przez prawo i rozpatrywane przez wymiar sprawiedliwości. Wymagają one zasady wiązania teorii z praktyką, korzystania z no­wych badań i technik z różnych dziedzin medycyny. Zakres medycyny sądowej dyktuje życie, dlatego ulega on ciągłemu poszerzaniu, np. o medycynę wypadkową, drogową, ubezpieczeniową, zagadnienia z dziedziny etyki itp. Medycyna [...]