Archive for the ‘Ginekologia i położnictwo’ Category

Postępy w ultrasonografii położniczej i ginekologicznej

Ultrasonografia interwencyjna polega na wprowadzeniu pod kon­trolą USG cienkiej igły w celu pobrania materiału do badania lub po­dania krwi czy też leku. W położnictwie ma zastosowanie przy: pobieraniu płynu owodniowego (amniopunkcja), pobieraniu krwi pło­du, aspirowaniu treści z torbieli i guzów płodu, przetaczaniu krwi do płodu (w konflikcie serologicznym), zakładaniu cewnika (np. w nie­drożności dróg moczowych), [...]

Rozpoznawanie płci

Możliwość rozpoznawania płci za pomocą badania ultrasonograficznego dotyczy zaawansowanej II połowy ciąży. Polega na uwi­docznieniu narządów płciowych zewnętrznych, szczególnie uwidocznie­niu jąder płodu. Badanie to jest obarczone pewnym błędem i powinno być wykonywane wyłącznie ze wskazań lekarskich, zwłaszcza przy ba­daniach prenatalnych. Określenie płci w I połowie ciąży polega na badaniu chromosomów jaja płodowego z pobieranych pod [...]

Ultrasonografia w położnictwie

Ultrasonografia jest szeroko stosowana do oceny rczwoju ciąży zarówno fizjologicznej, jak i patologicznej. Typowe badanie pozwala ocenić: wiek ciąży, rozwój płodu i jego położenie, ciążę mno­gą, ilość płynu owodniowego, niewydolność cieśniowo-szyjkową, wady rozwojowe płodu, obumarcie płodu, biofizyczny stan płodu, masę pło­du, lokalizację łożyska, przyczyny krwawienia w ciąży. Ocena wieku ciąży jest najbardziej precyzyjna w pierwszych [...]

Wady wrodzone i nabyte narządów płciowych

Zaburzenia drożności pochwy. Są to wrodzone lub nabyte prze­szkody znajdujące się tuż przy przedsionku pochwy (w przyszłości uniemożliwiają normalny stosunek płciowy) albo w jej głębi (uniemoż­liwiają w okresie dorosłym zajście w ciążę wskutek zablokowania ple­mnikom drogi do komórki jajowej). Rozpoznanie wczesne tych stanów ma więc ogromne znaczenie dla przyszłych losów kobiety. Do najczęściej spotykanych wad [...]

Uszkodzenia narządów płciowych

Uszkodzenia narządów płciowych w czasie porodu zdarzają się spo­radycznie, głównie przy pośladkowym położeniu płodu. Urazowe uszkodzenia sromu zdarzają się najczęściej w czasie upadku dziecka. Małe dziecko pada bardzo często jak pajac z szeroko rozstawionymi nogami, uderzając kroczem o twarde podłoże lub wystające twarde przedmioty. Pourazowe wypadnięcie cewki moczowej. Pochłonię­te zabawą dziecko wstrzymuje się z oddawaniem [...]

Krwawienia z dróg rodnych w wieku dziecięcym

Krwawienia w okresie noworodkowym są fizjologiczne, ale by­wają też wywołane przez urazy lub nowotwory. Krwawienia w okresie spokoju narządów płciowych mają wy­łącznie charakter patologiczny i mogą być wywołane przez nowotwo­ry, ciała obce w pochwie oraz uszkodzenia urazowe (w tym urazowe wypadnięcie cewki moczowej). Krwawienia w okresie dojrzewania płciowego są fizjologiczne – pierwsza miesiączka, następne miesiączki, [...]

Zaburzenia miesiączkowania u dziewcząt

Krwawienia młodocianych. Początkowe nieregularności cyklów miesiączkowych u dziewcząt pokwitających, gdy samo krwawienie nie jest nadmierne lub nie trwa dłużej niż 7 dni, jest po prostu jednym z normalnych objawów procesu rozwojowego. Nie wymaga specjalnego leczenia. Najlepsze wyniki daje krótki pobyt w łóżku w okresie mie­siączki. Jeśli jednak zarówno czas trwania krwawienia (niekiedy po­nad 2-3 tygodnie), [...]

Zaburzenia przebiegu dojrzewania

Dojrzewanie przedwczesne. O stanie takim mówi się wówczas, gdy występuje u dziewczynki przed 8 r. życia. Czasem może być wywo­łane przez guzy mózgu lub jajników. Ważnym problemem jest wycho­wywanie i uczenie tych dzieci. Ich rozwój fizyczny znacznie wyprzedza wiek chronologiczny, lecz psychiczny i umysłowy odpowiada z reguły chronologicznemu. Stwarza to znaczne niebezpieczeństwo przeciążenia umysłowego i [...]

Wpływ gruczołów wydzielania wewnętrznego na rozwój płciowy

Prawidłowy rozwój płciowy uzależniony jest od harmonijnego współ­działania całego układu gruczołów wydzielania wewnętrznego i ukła­du nerwowego. Układ podwzgórzowo-przysadkowy, tworzący jeden zwarty układ neurohormonalny, pełni regulującą i koordynującą rolę w procesach dojrzewania. W obrębie tego układu przebiega synteza hormonów i neurohormonów oraz znajdują się w nim receptory wrażli­we na hormony obwodowe. Uwalnianie się hormonów gonadotropowych przysadki [...]

Okres dojrzewania płciowego

W okresie tym oddziałują już własne estrogeny wydzielane przez jaj­niki. Zapoczątkowanie czynności jajników jest indywidualne. Estro­geny pojawiają się stopniowo — najpierw estriol (u 100% dziewczy­nek 10-letnich), później estradiol i estron. Zaczyna się rozwój sromu. Poszczególne jego elementy ulegają pogrubieniu i rozpulchnieniu. Wargi sromowe większe widoczne są w postaci dwóch zgrubiałych wałków biegnących po obu stronach [...]