Archive for the ‘Ciąża’ Category

LEKI A CIĄŻA

W roku 1961 opinia światowa została wstrząśnięta licznymi donie­sieniami o teratogennym działaniu talidomidu (Contergan), leku sto­sowanego w terapii nerwic, wprowadzonego na rynek farmaceutyczny RFN i kilku innych krajów Europy Zachodniej. Lek ten podawany ko­bietom w ciąży wywoływał różne wady rozwojowe płodu, najczęściej niedorozwój kończyn (fokomelia). Urodzenie się w tym czasie kilku tysięcy dzieci z poważnymi [...]

Choroby zakaźne a ciąża

Niektóre choroby zakaźne przebyte przez ciężarną w I trymestrze (w pierwszych 3 miesiącach) mogą być przyczyną wad rozwojowych płodu. Najbardziej niebezpieczne są zakażenia wirusowe ze względu na łatwość przechodzenia wirusa przez łożysko do płodu. Prowadzą czę­sto do obumarcia płodu lub w razie utrzymania ciąży do powstania wad rozwojowych. W późniejszym okresie ciąży może dojść do [...]

Choroby współistniejące z ciążą

Niedokrwistość kobiet ciężarnych. Zmiany występujące w ukła­dzie krążenia ciężarnej, polegające na zwiększeniu objętości krwi krą­żącej, powo­dują fizjologiczną niedokrwistość ciężarnych. Prawidłowa dolna gra­nica liczby krwinek czerwonych w czasie ciąży wynosi 3,5 min, a he­moglobiny 11 g% (6,83 mmol/1). Niedokrwistość patologiczna występu­jąca w ciąży jest najczęściej wywołana wzrostem zapotrzebowania organizmu na żelazo oraz zaburzeniami jego wchłaniania. Zapotrzebo­wanie [...]

Konflikt serologiczny matczyno-płodowy

Występowanie w krwinkach czerwonych ojca antygenów nie stwier­dzonych u matki nazywa się niezgodnością serologiczną małżeńską. Na drodze dziedziczenia płód otrzymuje część cech an­tygenowych ojca. W czasie ciąży krwinki płodu przenikają przez łoży­sko do układu krążenia matki. U większości ciężarnych liczba tych krwinek jest znikoma. Zwiększa się ona zazwyczaj w czasie poronie­nia samoistnego lub sztucznego oraz [...]

Zatrucie ciążowe — gestoza EPH

Zespól objawów chorobowych objawiający się nadciśnieniem, obrzę­kami i białkomoczem, występujący tylko u kobiet ciężarnych w dru­giej połowie ciąży, nosi nazwę gestozy – dawniej zatrucia ciążowego. Po zakończeniu ciąży stan ten ustępuje. Częstość występowania gestozy ocenia się na 6 — 20%; zdarza się częściej u pierworódek, u ciężarnych z ciążą mnogą, u kobiet chorych na cukrzycę [...]

Choroby wywołane ciążą

Wymioty ciężarnych są wynikiem zaburzeń adaptacji organizmu kobiety do zmian spowodowanych ciążą. Mogą być również wywołane stresem psychicznym kobiety ciężarnej. Rozpoczynają się najczęściej w 5-6 tygodniu ciąży i trwają do 3-4 miesiąca. Częściej występują u pierworódek i kobiet z ciążą mnogą. Są to zazwyczaj wymioty po­ranne przy pustym żołądku i nie zakłócają w sposób istotny [...]

Nieprawidłowy przebieg ciąży

Poronienie samoistne. Poronienie jest to przedwczesne wydalenie jaja płodowego w pierwszych 16 tygodniach trwania ciąży. W bardzo wczesnym stadium rozwoju ciąży poronienie może być przez kobietę w ogóle nie zauważone. Przyjmuje się, że poronienia stanowią 10-20% wszystkich ciąż. Przyczyną poronienia mogą być: zaburzenia rozwoju jaja płodo­wego, wady wrodzone i nabyte macicy, zaburzenia hormonalne pole­gające na [...]

Ubranie

Ubiór ciężarnej powinien być dostosowany do warunków klimatycz­nych, aby nie powodował przegrzania lub oziębienia ciała. Ubranie powinno być luźne, wygodne, bez pasków w talii. Nie może uciskać piersi i brzucha. Powinno być wykonane z włókien naturalnych, zwła­szcza to, które ma bezpośredni kontakt z ciałem. Biustonosz nie powinien uciskać piersi i brodawek sutkowych, lecz podtrzymywać piersi [...]

Higiena osobista

Kąpiele w wannie są niekorzystne. Zbyt ciepłe lub zimne mo­gą spowodować wystąpienie czynności porodowej. Mogą również wy­wołać wstępujące zakażenie pochwy, szyjki i jaja płodowego. Wskaza­ne są natomiast codzienne, przynajmniej dwukrotne, kąpiele pod na­tryskiem o temperaturze ok. 37°C i przy małym ciśnieniu wody. Srom i okolicę odbytu należy utrzymywać w szczególnej czystości przez czę­ste podmywanie wodą [...]

Tryb życia

Tryb życia kobiety ciężarnej powinien być uregulowany i dostoso­wany do potrzeb rozwijającej się ciąży. Należy izolować się od wpły­wu czynników szkodliwych, unikać wysiłków fizycznych i psychicz­nych. Praca wykonywana przez ciężarną nie ma wpływu na przebieg ciąży, jeśli zbyt nie obciąża jej organizmu i nie odbywa się w warun­kach szkodliwych dla zdrowia. Należy unikać kontaktu z [...]