Archive for the ‘Ciąża’ Category

Ciążowa choroba trofoblastyczna

Ciążowa choroba trofoblastyczna obejmuje grupę zarówno łagod­nych, jak i złośliwych nowotworów wywodzących się z trofoblastu pło­dowego. Nowotwory te są jedyną postacią nowotworów rozwijających się w organizmie kobiety z tkanki obcej dla jej organiz­mu. Nowotwory te mogą rozwijać się w ciąży i po jej zakończeniu. Cechą specyficzną tej grupy nowotworów jest wysoka produkcja hormonu gonadotropiny kosmówkowej [...]

Poronienie, aborcja

Przyczyny poronień samoistnych można podzielić na dwa rodzaje: ze strony jaja płodowego i ze strony matki. Oprócz nich ist­nieją też poronienia sztuczne (przerywanie ciąży) wykonywa­ne ze wskazań lekarskich lub społecznych. Przyczyny ze strony jaja płodowego stanowią ok. 50% wszyst­kich poronień. Mogą one być wynikiem: wad różnicującego się zarod­ka i późniejszego płodu, wad pępowiny, wad kosmówki [...]

Antykoncepcja hormonalna

Doustna antykoncepcja hormonalna jest obecnie naj­powszechniejszą metodą stosowaną przez kobiety. Istnieje jednak wie­le kontrowersyjnych poglądów dotyczących wpływu tej metody na organizm kobiety i jej potomstwa. Działania niepożądane za­leżą od rodzaju stosowanych tabletek antykoncepcyjnych oraz od właściwego ich doboru dla danej kobiety. Jest to najskuteczniejszy środek antykoncepcyjny, lecz może być stosowany po uzgodnieniu z lekarzem ginekologiem [...]

Antykoncepcyjne metody chemiczne

Metody chemiczne polegają na stosowaniu do pochwy środ­ków plemnikobójczych lub powodujących ich unieruchomienie. Środki te powinny być wprowadzone głęboko do pochwy na 15 — 30 min. przed stosunkiem. Stosowane są w postaci galaretek („Preventin”), kremów, past, tabletek, gałek („Zet”). Środki te stosowane -same dają wysoki odsetek ciąż, dlatego powinny być zawsze skojarzone ze środ­kami mechanicznymi. [...]

Antykoncepcja

Antykoncepcja są to sposoby postępowania chroniące przed zajściem w ciążę. Celem jej jest stworzenie świadomej chęci do posia­dania pożądanego dziecka. Antykoncepcja zapobiega sztucznym poro­nieniom i rodzeniu dzieci niepożądanych. Nie jest jednak wskazana u kobiet, które mają ograniczoną zdolność płodzenia na skutek niedo­rozwoju narządów płciowych, zaburzeń cyklu miesiączkowego, przeby­tych chorób zapalnych, mięśniaków macicy. W przypadkach tych [...]

PLANOWANIE RODZINY

Założenie rodziny i posiadanie zdrowego potomstwa jest chyba ce­lem życia każdego człowieka. Osiągnąć to można przez rozsądne pla­nowanie przyszłości. Ciąża nie powinna być sprawą przypadku, lecz zaplanowaną decyzją. Zapewni to prawidłowy rozwój ciąży, a w dal­szym etapie prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Przy­chodzące na świat pożądane i oczekiwane dziecko zespala młode mał­żeństwo. Ciąża niepożądana [...]

Organizacja opieki prenatalnej

Liczba poradni dla kobiet (poradnie K) w naszym kraju jest dosta­tecznie duża dla zapewnienia opieki przedporodowej wszystkim ciężar­nym. Poradnie K są składową częścią poradni rejonowych. Prowadzo­ne są one przez lekarzy specjalistów i sprawują opiekę profilaktyczno-leczniczą nad kobietami. Lekarz poradni K współpracuje z lekarza­mi innych specjalności oraz poradni konsultacyjnej przychodni przyszpitalnej. W razie stwierdzenia ciąży zagrożonej [...]

Diagnostyka ciąży

Każda przyszła matka pragnie urodzić zdrowe dziecko. W ogromnej większości pragnienie to zostaje spełnione. Zależy to jednak od stanu zdrowia obojga rodziców przed momentem poczęcia, stanu zdrowia ko­biety w czasie ciąży oraz od prawidłowego rozwoju ciąży. Niektóre osoby i ich rodziny obarczone są podwyższonym ryzykiem urodzenia dzieci dotkniętych ciężkimi chorobami i wadami wrodzonymi. Wraz z [...]

Przyjmowanie leków przez ciężarne

Szacunkowe dane uzyskane na podstawie przeprowadzonych wywia­dów i ankiet wskazują, że ponad 75-80% kobiet ciężarnych przyjmuje co najmniej jeden lek, ok. 20-25% przyjmuje 2-4 leki, a ok. 4% aż 8 leków i więcej. Są to dane wysoce niepokojące, ponieważ właściwie żaden lekarz nie zleca terapii kilkulekowej ciężarnym. Przy choro­bach współistniejących z ciążą, jak np. cukrzyca, [...]

Przenikanie leków przez łożysko

Szybki i wszechstronny rozwój farmakokinetyki potwierdził stosunkowo łatwe przechodzenie wielu leków i innych substancji chemicznych przez tzw. barierę łożyskową. Przenikanie leków przez łożysko zależy przede wszystkim od właści­wości fizykochemicznych danego leku, takich jak np. jego rozpu­szczalność w lipidach (tłuszczach) lub w wodzie czy masa cząsteczko­wa. Przenikanie leku zależy również do wielkości powierzchni łoży­ska, jego grubości [...]