Archive for the ‘Choroby uszu, nosa, gardła i krtani’ Category

Dolegliwości ze strony nosa

Nos jest początkiem drogi oddechowej oraz siedzibą zmysłu węchu. Występujące w nim nieprawidłowości i zaburzenia mogą doprowadzić do zaburzeń w układzie oddechowym, do osłabienia lub zaniku powo­nienia i do zmiany głosu, tzw. nosowania zamkniętego. Do najczęściej spotykanych dolegliwości należą: „zatkany nos”, ka­tar lub nadmierna suchość oraz krwawienie z nosa. Przyczyną tych dolegliwości mogą być miejscowe [...]

Dziecko z trwałym uszkodzeniem słuchu

Stan słuchu i rozwój mowy decydują o możliwości rozwoju psychicz­nego dziecka. Im wcześniej wykryje się upośledzenie słuchu i rozpocz­nie rehabilitację, tym większe są szanse prawidłowego rozwoju dziec­ka i jego włączenia do społeczeństwa. We wczesnym dzieciństwie pierwszych spostrzeżeń dotyczących słuchu dziecka dokonują rodzice obserwując, czy niemowlę reaguje na dźwięki. Przy wrodzonym, głębo­kim upośledzeniu słuchu rehabilitację dziecka [...]

Choroby ucha wewnętrznego

Zapalenie ucha wewnętrznego. Jest to najczęściej powikłanie za­palenia ucha środkowego wskutek przenikania drobnoustrojów lub ich toksyn do wnętrza błędnika (ucha wewnętrznego). Objawy początkowo są bardzo burzliwe. Pojawiają się zawroty głowy i zaburzenia równowagi uniemożliwiające jakiekolwiek ruchy. Towarzyszą im nudności i wymioty oraz całkowita utrata słuchu po stronie chorej, a także oczopląs. Istnieje groźba powikłań wewnątrzczaszkowych. [...]

Choroby ucha środkowego

Nieżytowe zapalenie trąbki słuchowej. Choroba ta jest następ­stwem chorób nosa, zatok przynosowych, gardła, ponieważ trąbka słu­chowa łączy jamę bębenkową ucha środkowego z gardłem. Występuje często u dzieci, ponieważ trąbka słuchowa jest u nich krótsza, szersza i ustawiona bardziej poziomo niż u dorosłych. Obrzęk błon śluzowych tego kanału, łączącego ucho środkowe ze światem zewnętrznym, po­woduje upośledzenie [...]

Choroby ucha zewnętrznego

Choroby ucha zewnętrznego dotyczą małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego. Urazy małżowiny usznej. Są to najczęściej rany cięte, szarpane, krwiaki powstałe po tępych urazach. Wymagają jak najszybszego opa­trzenia chirurgicznego według ogólnych zasad chirurgii. Choroby skóry małżowiny i przewodu słuchowego zewnętrzne­go są takie same jak choroby skóry pozostałych obszarów ciała. Wady rozwojowe małżowin usznych polegają na [...]

Porażenie nerwu twarzowego

Uszkodzenie nerwu twarzowego, który unerwia wszystkie mięśnie mimiczne, prowadzi do porażenia połowy twarzy z niemożliwością zamknięcia oka, zagwizdania, uśmiechu itp. Bezpośredni uszkadzający wpływ na nerw twarzowy mogą mieć zmiany patologiczne w uchu i śliniance przyusznej. Wynika to z bli­skiego sąsiedztwa tego nerwu z uchem wewnętrznym i środkowym oraz z jego przebiegu przez śliniankę przyuszną. Porażenie [...]

Zawroty głowy

Zawroty są przejawem dezorientacji w przestrzeni, wyrażają się złu­dzeniem ruchu wirowego otaczających przedmiotów-lub własnego cia­ła. Często bywają mylone z takimi odczuciami, jak omdlenie, ciemnoś­ci i mroczki przed oczami itp. Zachowanie postawy i orientacji w przestrzeni zależy od prawidło­wej integracji informacji płynącej do ośrodkowego układu nerwowego z trzech układów: z błędnika znajdującego się w uchu wewnętrznym, [...]

Pogorszenie słuchu

Badanie słuchu podstawowe wykonuje lekarz laryngolog za pomocą mowy i szeptu, podawanych z różnej odległości do każdego ucha z osobna oraz przy użyciu stroików. Jeśli badania podstawowe wypadają nieprawidłowo, wykonuje się badanie audiome­tryczne. Badanie to przeprowadza się za pomocą specjalnego apa­ratu elektroakustycznego, zwanego audiometrem, wytwarzające­go tony czyste o wybranych wysokościach i dowolnym natężeniu. Badania tego [...]

Wycieki z ucha

Wycieki z ucha są zawsze objawem choroby toczącej się w obrę­bie ucha zewnętrznego (przewodu słuchowego zewnętrznego), środko­wego czy wewnętrznego. Mogą być surowicze, ropne lub krwiste. To­warzyszą zmianom zapalnym, zarówno ostrym, jak i przewlekłym. Mo­gą być wynikiem urazu głowy ze złamaniem kości w obrębie ucha wewnętrznego (błędnika), a także objawem zmian nowotworowych w uchu. Wyciekom z [...]

Dolegliwości ze strony ucha

Dla celów opisowych i topograficznych ucho dzieli się na: ucho zewnętrzne (małżowina uszna, przewód słuchowy zewnętrzny), ucho środkowe (jama bębenkowa, komórki wyrostka sutkowatego, trąbka słuchowa) i ucho wewnętrzne, zwane też błędni­kiem. W uchu wewnętrznym znajdują się receptory (urządzenia od­biorcze) zmysłu słuchu i równowagi. Ścisłe powiązania anatomiczne narządu słuchu i równowagi sprawiają, że zmiany patologiczne ucha [...]