Archive for the ‘Choroby przenoszone drogą płciową’ Category

Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej u mężczyzn

Choroba ta, określana powszechnie skrótem NGU (z ang. non-gono- coccal urethritis), jest równie częsta jak rzeżączką i dotyczy głównie ludzi młodych, ale nieraz trudniejsza od niej do leczenia i częściej da­jąca nawroty oraz powikłania. Choć zakażenie zazwyczaj następuje drogą płciową, NGU nie było zaliczane do tradycyjnie pojmowanych chorób wenerycznych. Czynnikiem zakaźnym jest w ponad 50% [...]

Kiła wrodzona

Gdy kobieta chora na kiłę nie leczy się, choroba może przenosić się na potomstwo, które może urodzić się chore na kiłę wrodzoną, tj. nabytą w łonie matki. Chodzi tu o zakażenie dziecka przed urodzeniem, a nie o dziedziczenie choroby, gdyż kiła ani jej następ­stwa nie dziedziczą się. U dzieci z kiłą wrodzoną zmiany chorobowe mogą [...]

Kiła pierwszego okresu

Po okresie wylęgania, wynoszącym 2 — 4 tygodnie, w miejscu, w którym zarazki wniknęły do organizmu, a więc najczęściej na narzą­dach płciowych, pojawia się mała, niebolesna ranka, nazywana zmianą pierwotną. Badaniem mikroskopowym można stwier­dzić krętki blade w wydzielinie z tej zmiany. Równocześnie powięk­szają się węzły chłonne w pachwinach. Zmiana pierwotna u kobiety może być czasami [...]

Kiła

Kiła lub inaczej syfilis jest poważną chorobą, nękającą od lat społeczeństwa. I chociaż dziś na skutek postępu wiedzy straciła wiele ze swojej dawnej grozy, gdyż medycyna potrafi obecnie dob­rze ją rozpoznawać i skutecznie leczyć, nie wolno jej lekceważyć, ponieważ nie leczona, leczona zbyt późno lub nieregularnie może stać się przyczyną ciężkiego uszkodzenia zdrowia, prowadzącego nawet [...]

Zakaźność rzeżączki

Chodzi oczywiście o zakaźność przez kontakty płciowe. Najbardziej zakaźna jest ostra, objawowa postać choroby. Rzeżączką jest jednak zaraźliwa także przed wystąpieniem objawów, tj. w okresie wylęgania, stąd też zdarzają się często nieświadome zakażenia. Ze względów epi­demiologicznych szczególnie niebezpieczne są osoby, u których choro­ba przebiega bez wyraźnych objawów. Takie przypadki często stwier­dza się u kobiet (nawet [...]

Rzeżączkowe zapalenie oczu u noworodków

Istnieje niebezpieczeństwo zakażenia rzeżączką oczu rodzącego się dziecka, jeśli matka jest chora na tę chorobę i nie leczyła się. Docho­dzi wówczas u noworodka do zapalenia spojówek, a następnie rogówki i całego oka, co może doprowadzić do uszkodzenia wzroku. Zapo­biega się temu przez jednorazowe zakropienie oczu wszystkim no­wo narodzonym dzieciom 1% roztworem azotanu srebra, co należy [...]

Rzeżączka u mężczyzn

Okres wylęgania (inkubacji), czyli czas od zakażenia do wy­stąpienia pierwszych objawów choroby, wynosi u mężczyzn najczęściej 2 — 6 dni. Pierwsze objawy to mniej lub bardziej nasilone pieczenie w cewce moczowej, występujące zwłaszcza przy oddawaniu moczu, oraz wyciek obfitej wydzieliny ropnej z cewki. Mimo że objawy bez le­czenia mogą po pewnym czasie prawie zupełnie ustąpić, [...]

Rzeżączką

Rzeżączką określana bywa także nazwą tryper. Jest ona bar­dzo częstą chorobą przenoszoną drogą płciową, w niektórych krajach nawet najczęstszą spośród wszystkich chorób zakaźnych. Znana była już w starożytności, o czym świadczą wzmianki w dziełach autorów in­dyjskich, japońskich, greckich i rzymskich oraz w Biblii. Nie wiedzia­no jednak, że przenosi się przez stosunki płciowe, a wyciek ropny [...]

Epidemiologia i zwalczanie kiły oraz rzeżączki w Polsce

Zwalczanie kiły i rzeżączki w Polsce, tak jak w większości innych krajów, jest uregulowane odpowiednimi przepisami prawnymi. Podsta­wowym aktem jest Dekret z 16.IV.1946 r. o zwalczaniu chorób wene­rycznych, ogłoszony w Dzienniku Ustaw nr 51 z 1949 r., na podstawie którego wydano wiele bardziej szczegółowych przepisów. Leczenie jest całkowicie bezpłatne i jednocześnie obowiązkowe, na chorych nałożono [...]

Przyczyny szerzenia się kiły i rzeżączki

Spośród chorób przenoszonych drogą płciową przedmiotem najwięk­szej uwagi organizatorów ochrony zdrowia są nadal przede wszystkim kiła i rzeżączka, jako choroby o szczególnym znaczeniu społecz­nym. Mimo bowiem szybszego niż kiedykolwiek dotąd postępu w me­dycynie — który doprowadził do rozwiązania zagadnień diagnostycz­nych i zapewnił wyleczalność tych chorób – częstość zakażeń kiłą i rzeżączką, jak wynika z raportu [...]