Archive for the ‘Choroby nowotworowe’ Category

Nowotwory prącia

Najczęstszymi nowotworami złośliwymi prącia są raki. Inne nowo­twory złośliwe tego narządu, takie jak czerniaki i różnego typu mięsa­ki, są rzadkie. Występują też patologiczne rozrosty, nowotwory łagod­ne oraz raki przedinwazyjne, które stanowią różnego stopnia zagroże­nie przekształcenia się w raka inwazyjnego. Kłykciny prącia. Są to niezłośliwe nowotwory rozwijające się wskutek rozrostu nabłonka, mogące ulegać zwyrodnieniu złośliwemu. Przybierają [...]

Leczenie nowotworów sutka

Postępowanie lecznicze w przypadkach raka sutka zależy od wielu czynników, m.in. od wieku chorej, budowy histologicznej guza, stop­nia zaawansowania raka oraz współistnienia w organizmie innych chorób. Leczenie chirurgiczne nowotworów łagodnych sutka, ta­kich jak gruczolakowłókniaki czy zmiany zwyrodnieniowe, polega na usunięciu samej zmiany. Raki i mięsaki wymagają usunięcia całego gruczołu sutkowego wraz z pokrywającą go skórą, [...]

Nowotwory złośliwe

Nowotwory złośliwe sutka są najczęstszymi nowotworami u kobiet w Polsce (17,8%). Przeważnie występują raki sutka, bardzo rzadko mięsaki lub inne nowotwory. Rak sutka występuje znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn (100:1). Mieszkanki miast chorują nieco częściej niż mieszkanki wsi. Zachorowalność wzrasta dość szybko po 35 r. życia, osiągając szczyt u kobiet w wieku ponad [...]

Nowotwory łagodne i stany patologiczne

Gruczolak oraz gruczolakowłókniak występują głównie u kobiet młodych (w wieku 20-40 lat). Zwykle są to guzki gładkie, okrągłe lub o nieregularnym kształcie, dość elastyczne, w całości przesuwalne, niebolesne i wolno rosnące. Ze względu na możliwość pomyłki co do charakteru guza, w każdym przypadku powinno być przeprowadzone badanie mikroskopowe potwierdzające rozpoznanie (punkcja, usunięcie guzka). Leczenie jest [...]

Nowotwory opłucnej

Nowotwory pierwotne opłucnej występują bardzo rzadko. Prze­ważnie jest to międzybłoniak wywodzący się z międzybłonków opłucnych. Nowotwór ten, o dużej złośliwości, rośnie guzowato lub nacieka szeroko powierzchnie opłucnej. Może naciekać ścianę klatki piersiowej, dawać przerzuty do węzłów wnęki płuca i śródpiersia, tak­że przerzuty odległe, np. do wątroby. W jamie opłucnej występuje płyn. Rokowanie jest bardzo poważne. [...]

Nowotwory oskrzeli i płuca

Do łagodnych nowotworów oskrzeli należą gruczolaki, rzadko włókniaki, tłuszczaki i śluzaki, do złośliwych – raki. Guzem na pograni­czu łagodnego nowotworu i zaburzenia rozwojowego jest hamartoma. Gruczolaki oskrzeli stanowią 2 – 8% wszystkich nowotworów oskrzeli. Występują najczęściej w 20 — 30 latach życia, częściej u ko­biet, przede wszystkim w obrębie dużych oskrzeli. Objawy. Kaszel, krwioplucie, niekiedy [...]

Nowotwory wątroby

Pierwotne nowotwory wątroby występują rzadko. Częstsze są guzy przerzutowe raka innych narządów. Do pierwotnych nowotworów na­leży wątrobiaki rak przewodów wewnątrzwątrobowych. Wątrobiak związany jest z marskością wątroby i z uprzednim zakażeniem wirusem B żółtaczki zakaźnej (HBV), natomiast rak – z zakażeniem przywrą pasożytniczą. Objawy wczesne nowotworów wątroby są niecharakterystyczne, podobne do powszechnie występujących dolegliwości w innych [...]

Nowotwory odbytu

Nowotwory odbytu stanowią ok. 1% wszystkich nowotworów. Naj­częściej są to raki płaskonabłonkowe lub gruczołowa- te. Z innych nowotworów najczęściej występuje czerniak złoś­liwy. Stanami usposabiającymi do powstania raka odbytu są długo­trwałe przetoki okołoodbytnicze, przewlekłe stany zapalne oraz kłykciny kończyste. Raki odbytu objawiają się bólem, krwawieniem, świądem, pie­czeniem, zwłaszcza po oddaniu stolca. Niekiedy pierwszym objawem jest guz [...]

Raki jelita grubego

Raki jelita grubego stanowią ok. 6% wszystkich nowotworów złośli­wych. Mężczyźni chorują nieco rzadziej. Przeważają chorzy starsi, choć zdarzają się zachorowania osób młodych i dzieci. W powstaniu raka jelita grubego odgrywają rolę następujące czynniki: 1) polipowatość rodzinna — w przypadku nie leczenia, na tle tej choroby rak rozwija się nieuchronnie po rozmaicie długim ok­resie czasu, często [...]

Nowotwory jelita cienkiego

Nowotwory w jelicie cienkim występują rzadko. W Polsce notuje się ok. 50 zachorowań rocznie. Przeważnie chorują osoby po 50 r. ży­cia. U osób młodszych rozwijają się przeważnie nowotwory łagodne i chłoniaki złośliwe, u starszych – raki. Około 1/3 wszystkich nowo­tworów jelita cienkiego stanowią zmiany łagodne, najczęściej gruczo­laki (polipy), 1/3 – raki i rakowiaki, pozostałą 1/3 [...]