Archive for the ‘Andrologia’ Category

Przedwczesne dojrzewanie płciowe

Przedwczesne dojrzewanie p ł c i o w e jest stanem, w któ­rym objawy pokwitania pojawiają się przed 10 r. życia. Wystąpienie cech dojrzałości płciowej nieproporcjonalnie do wieku metrykalnego, rozwiniętej siły fizycznej oraz rozbudzonego popędu płciowego, w po­łączeniu z psychiką odpowiadającą rzeczywistemu wiekowi chłopca, powoduje powstanie wielu problemów wychowawczych. Wyróżnia się dwa rodzaje przedwczesnego dojrzewania [...]

Wnętrostwo

Wnętrostwo jest to brak jąder w worku mosznowym. Zjawisko to, zwane też niezstąpieniem jąder, występuje u ok. 4% nowo­rodków męskich donoszonych i u 33% wcześniaków. W okresie póź­niejszym, zwłaszcza w pierwszym roku życia, odsetek ten, na skutek samoistnego zstępowania jąder, obniża się do ok. 0,7%. U mężczyzn dojrzałych płciowo wynosi tylko ok. 0,33%. Aby jądra [...]

Kastracja przed okresem dojrzewania płciowego

Usunięcie operacyjne jąder jest najczęściej następstwem rozległego mechanicznego ich uszkodzenia, zwykle wywołanego nieszczęśliwymi wypadkami. Wskazaniem do usunięcia jąder jest również ich gruźlica, nowotwory lub skręt. Do stanów pokastracyjnych można zaliczyć rów­nież zanik jąder jako powikłanie pooperacyjne. Objawy stanów pokastracyjnych u chłopców nimi dotkniętych oraz leczenie są identyczne jak we wrodzonym braku jąder, czyli anorchizmie. Kastracja [...]

Wrodzony brak jąder

Wrodzony brak jąder, czyli anorchizm, jest wynikiem ich zaniku we wczesnym okresie życia płodowego. Do okresu dojrze­wania płciowego chłopcy z tą wadą rozwijają się normalnie i różnią się od swych rówieśników jedynie brakiem jąder w worku mosznowym i kanałach pachwinowych. Dopiero w okresie dojrzewania występują różnice. Sylwetka ciała chłopców dotkniętych anorchizmem zaczyna nabierać cech eunuchoidalnych. [...]