Archive for the ‘Andrologia’ Category

Sztuczne unasienienie

Rozróżnia się dwa rodzaje sztucznego unasienienia, czyli sztucznej inseminacji: unasienienie nasieniem męża oraz una­sienienie nasieniem dawcy. Warunkiem zajścia w ciążę poprzez inse­minację jest nie budząca zastrzeżeń płodność kobiety. Obniżenie płod­ności znacznie redukuje możliwość zapłodnienia. Inseminacji dokonu­je się w okresie jajeczkowania, wprowadzając do kanału szyjki lub ja­my macicy uprzednio pobrane poprzez masturbację nasienie. Jest to zabieg [...]

Diagnostyczna biopsja jąder

Badanie nasienia pozwala na precyzyjne stwierdzenie, jaka jest wartość zapładniająca nasienia. W przypadku niepłodności (azoosper­mia) lub krańcowo obniżonej płodności (cryptozoospermia) nie można jednak ustalić, jakiego typu zmiany nastąpiły w jądrze i jak daleko są zaawansowane. Określenie rodzaju oraz stopnia uszkodzenia jądra ° jest możliwe dopiero po mikroskopowym zbadaniu wycinka jądra. Ba­danie to pozwala również na [...]

Badanie przyczyn niepłodności

Wywiad lekarski w czasie porady ma na celu ustalenie przyczyn, które aktualnie lub w przeszłości stały się powodem niemożności za­płodnienia przez badanego. Badanie andrologiczne sprowadza się do oceny stanu i stopnia rozwoju oraz odchyleń od stanu prawidłowego: narządów płciowych, typu budowy ciała i owłosienia. W zakres badania andrologicznego wchodzi badanie stanu gruczołu krokowego. Badania laboratoryjne. [...]

Niepłodność mężczyzn

W niepłodności małżeńskiej w ok. 30 – 40% przyczyną nie- zachodzenia kobiety w ciążę jest upośledzenie płodności mężczyzny, uniemożliwiające zapłodnienie. Odsetek mężczyzn niepłodnych stale wzrasta! Wpływa na to z jednej strony większa wykrywalność niepłodności na skutek powszechnie przyjętej zasady badania mężczyzny w każdorazowym przypadku niepłodności małżeńskiej, z drugiej zaś wzrost szkodliwych czynników zewnątrzpochodnych, związanych zarówno [...]

Przekwitanie u mężczyzn

Przekwitanie u mężczyzn, czyli andropauza, jest jed­nym z elementów starzenia się organizmu. Przyczyną jest wygasa­nie czynności hormonalnej jąder. Proces ten wywiera istotny wpływ na stan cielesno-płciowy i psychiczny mężczyzn. Płodność, mimo że ulega stopniowemu obniżeniu, utrzymuje się do późnych lat. Przekwitanie występuje zwykle po 50 r. życia. Wiek, w którym poja­wiają się objawy andropauzy i [...]

Niedojrzałość płciowa

Przetrwała niedojrzałość płciowa, czyli hipogonadyzifi hipogonadotropowy. Jest to zespół chorobowy polegający na trwałej niewy­dolności jąder spowodowanej brakiem ich pobudzania przez gonado­tropowe hormony przedniego płata przysadki: luteotropinę (LH) i folikulostymulinę (FSH). Rozpoznanie tego zespołu ustala się dopie­ro po 20 r. życia, aby uniknąć pomyłki z opóźnionym dojrzewaniem płciowym. Objawy. Na skutek braku lub śladowego wydzielania hormonów [...]

Zespół Klinefeltera

Istotą tego zespołu jest pierwotne uszkodzenie jąder pochodzenia genetycznego, a przyczyną istnienie dodatkowego lub dodatko­wych chromosomów Xw kariotypie, czyli zespole chromosomów danego osobnika (prawidłowy kariotyp męski 46 XY, żeński — 46 XX). W zespole-Klinefeltera najczęściej spotykany jest kariotyp 47 XXY. Zespół ten cechuje również dodatni typ chromatyny płciowej, typowy dla płci żeńskiej. Występuje on u [...]

Rozrost gruczołów piersiowych

Rozrost gruczołów piersiowych, czyli ginekomastia, jest to roz­rost tkanki gruczołowej sutka. Może on występować w każdym okre­sie życia mężczyzny i dotyczyć jednego lub obu sutków. Stopień rozro­stu bywa różny, od niewielkiego uwypuklenia nie przekraczającego otoczki brodawki piersiowej do wielkości sutka dojrzałej kobiety. Powiększenie gruczołów piersiowych u noworodków (do pierwszego miesiąca życia) i u chłopców w [...]

Opóźnione dojrzewanie płciowe

Przyczyną opóźnionego dojrzewania płciowego jest brak lub nie­dostateczne pobudzenie jąder przez gonadotropiny przedniego płata przysadki. Dojrzewanie płciowe może być opóźnione o kilka lat i poja­wić się dopiero ok. 18 r. życia, kiedy u chłopców prawidłowo rozwija­jących się fizjologicznie jest już ono zwykle zakończone. Chłopcy z opóźnionym dojrzewaniem płciowym mimo zaawansowa­nego wieku metrykalnego mają budowę ciała [...]

Przedwczesne rzekome dojrzewanie płciowe

Jest ono następstwem przedwczesnego wydzielania hormonów mę­skich — androgenów — przez jądra lub korę nadnerczy na skutek nie­prawidłowej ich czynności. Zaburzenia czynności tych narządów mogą być spowodowane: ich nowotworem, tzw. zespołem nadnerczowb-płciowym lub zmianami w podwzgórzu i przy­sadce. Rzekome przedwczesne dojrzewanie płciowe nie jest zbliżone do fiz­jologicznego dojrzewania płciowego. Na skutek wydzielania znacz­nych ilości hormonów [...]