Badanie przyczyn niepłodności

Wywiad lekarski w czasie porady ma na celu ustalenie przyczyn, które aktualnie lub w przeszłości stały się powodem niemożności za­płodnienia przez badanego.

Badanie andrologiczne sprowadza się do oceny stanu i stopnia rozwoju oraz odchyleń od stanu prawidłowego: narządów płciowych, typu budowy ciała i owłosienia. W zakres badania andrologicznego wchodzi badanie stanu gruczołu krokowego.

Badania laboratoryjne. Ocena płodności mężczyzny polega przede wszystkim na przeprowadzeniu badania nasienia, co pozwala na ocenę czynnika męskiego w niepłodności małżeńskiej.

Wynik badania nasienia (spermy) jest miarodajny, gdy przestrzegane są następujące wskazania: 1) przed oddaniem nasienia do badania powinna być zachowana 4 — 5-dniowa przerwa w stosun­kach płciowych; 2) wytrysk nasienia (ejakulacja) wywoływany przez masturbację (onanizm) powinien być oddany do suchego, naczynka, najlepiej w miejscu badania (laboratorium, gabinet lekarski); 3) jeśli wytrysk nasienia następuje w domu pacjenta (również do czystego szklanego naczynka), musi być w jak najkrótszym czasie po ejakulacji dostarczony do laboratorium. Należy wówczas podać osobie wykonują­cej badanie, ile czasu upłynęło od wytrysku. Dostarczanie nasienia do badania w prezerwatywie jest niecelowe, gdyż zetknięcie się plemni­ków z gumą prezerwatywy i preparatem, którym jest ona pokryta, po­woduje obniżenie ruchliwości i żywotności plemników. Wynik badania nasienia tak dostarczonego jest niemiarodajny, ponieważ nie ustala rzeczywistej wartości zapładniającej nasienia.

Ejakulat, czyli nasienie wydalone w czasie ejakulacji (wytry­sku), składa się z płynu nasiennego, plemników oraz niewielkiej liczby złuszczonych komórek nabłonka płciowego, krwinek czerwonych i bia­łych. Głównym elementem nasienia są plemniki. Komórki te skła­dają się z główki, szyjki, wstawki i witki. W główce mieszczą się chro­mosomy, w których zawarte są geny wszystkich cech, zarówno fizycz­nych, jak i psychicznych, jakie mężczyzna przekazuje swemu potom­stwu. Plemniki, dzięki długiej witce, mają zdolność samoistnego poru­szania się. Ich szybkość przemieszczania się wynosi 1-2 mm/min. Droga, którą muszą przebyć, aby z pochwy dostać się do jajowodu, gdzie dochodzi zwykle do zapłodnienia, jest jak na tak małą-komórkę bardzo długa, gdyż wynosi ok. 20 cm.

Wartość zapładniającą nasienia można uznać za pra­widłową, jeśli odpowiada ono następującym warunkom: 1) objętość ejakulatu musi wynosić 2-6 ml; 2) okres upłynnienia nasienia, tj. zmiany konsystencji galaretowatej nasienia bezpośrednio po wytrysku w konsystencję płynną powinien wynosić ok. 20 – 30 min; 3) liczba ple­mników w 1 ml nasienia powinna przekraczać 40 min; 4) po upłynnie­niu nasienia, tj. po 20 — 30 min, żywą ruchliwość powinno wykazywać ok. 60 – 70% plemników, po 4 godz. – 50%, a po 24 godz. jeszcze po­nad 10%; 5) w barwionych preparatach nasienia ok. 80% plemników powinno mieć prawidłową budowę; zwiększony odsetek plemników o budowie nieprawidłowej obniża wartość zapładniającą nasienia, po­nieważ zarówno ruchliwość, jak i żywotność tych plemników są zmniejszone. Jeśli zdarzy się, że patologiczne plemniki są prawidłowo ruchome i żywotne, i zapładniają komórkę jajową, rozwój jaja płodo­wego może być nieprawidłowy i w konsekwencji tego może nastąpić poronienie. Jeśli ciąża utrzyma się, płód urodzi się z wadami rozwojo­wymi.

Odchylenia od normy w stanie nasienia są nastę­pujące:

oligozoospermia – zmniejszona liczba plemników, pozostałe parametry w normie;

cryptozoospermia — liczba plemników w 1 ml nie przekracza miliona;

azoospermia – brak plemników w badanym płynie nasiennym;

teratozoospermia – liczba plemników o nieprawidłowej budowie wynosi ponad 20%;

asthenozoospermia – zwiększony odsetek plemników o ru­chach nieprawidłowych i pozbawionych ruchu; skrócona żywotność plemników;

necrozoospermia – wszystkie plemniki nieruchome.

W większości przypadków nieprawidłowości nasienia nie ogranicza­ją się do jednej cechy. Zmniejszona liczba plemników może łączyć się np. z podwyższonym odsetkiem plemników nieruchomych lub słabo ru­chomych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.