Archive for Sierpień, 2012

Inne badania

Badania antropologiczne przeprowadza się w przypadku, kiedy wynik ekspertyzy serologicznej nie wykluczył ojcostwa. Zakres eks­pertyzy antropologicznej obejmuje podobieństwa i różnice cech morfo­logicznych w budowie ciała i ukształtowaniu niektórych jego okolic oraz narządów (budowa czaszki, oczu, nosa, ust, uszu itp.). Zestawienie znaczących cech podobieństwa pomiędzy dzieckiem i domniemanym ojcem, przy braku tych cech u matki, oraz [...]

Badanie śladów biologicznych

Specjaliści z zakresu medycyny sądowej zajmują się przede wszyst­kim badaniem śladów biologicznych. Po dokładnym obejrzeniu, opisie, wykonaniu szkicu oraz fotografii na miejscu zdarzenia, ujawnione śla­dy biologiczne na zwłokach, ubraniu, podłożu, różnych przedmiotach zabezpiecza się do badania. Badanie śladów krwi. Badający ekspert musi odpowiedzieć na wie-. le pytań sformułowanych przez prokuratora, m.in.: 1)  czy są to [...]

Trucizny ośrodkowego układu nerwowego

Do tej grupy trucizn należy wiele związków chemicznych mających charakterystyczne zapachy, np. alkohole, rozpuszczalniki organiczne (trójchloroetylen — Tri, chloroform, eter), węglowodory nasycone wchodzące w skład olejów silnikowych. Większość trucizn tej grupy nie powoduje charakterystycznych zmian w obrazie sekcyjnym, np. al­kaloidy grupy opium, strychnina, atropina, a także leki. Zatrucia alkoholem etylowym, czyli etanolem. W medycynie są­dowej [...]

Trucizny krwi

Wiele związków chemicznych wywiera wybiórcze, wielorakie, szkod­liwe działanie na krew. Należą tu m.in.: tlenek węgla, azotyny, cyja­nowodór. Ostre zatrucia tlenkiem węgla należą do jednych z najczęściej spotykanych zatruć śmiertelnych. Tlenek węgla jest produktem powstającym w procesie niecałkowitego spalania związków organicz­nych. Do dużych stężeń tlenku węgla dochodzi najczęściej w pomie­szczeniach małych, przy braku dobrej wentylacji, np. [...]

Podział trucizn

Istnieje wiele różnych kryteriów podziału trucizn. W praktyce medyczno-sądowej stosuje się klasyfikację nawiązującą do wyników sek­cji zwłok. Dzieli się zatem trucizny na te, które: 1) dają zmiany anato­miczne miejscowe lub ogólne, 2) nie wywołują wyraźnych zmian ana­tomicznych, ale np. charakteryzują się specyficzną wonią lub zmienia­ją zabarwienie krwi i narządów, oraz 3) nie pozostawiają w zasadzie [...]

Trucizna i jej działanie

Trucizną nazywa się każdy związek chemiczny, który po wchło­nięciu zadziała szkodliwie na organizm. Działanie trucizny zależy od szeregu czynników: od jej rodzaju, dawki, stanu rozłożenia, niekiedy od stężenia lub szybkości i drogi wprowadzenia do organizmu. Poda­nie trucizny z pokarmem lub innym związkiem chemicznym może zo­bojętnić lub spotęgować jej działanie. Najsilniej działają trucizny wprowadzone dożylnie, dootrzewnowo, [...]

Poronienie — aborcja

Poronienie jest to przerwanie ciąży w okresie jej trwania do 16 tygodnia. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodzi­ny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży określa warunki przerwania ciąży. Dokonywanie przerywania ciąży wbrew przepisom ustawy jest zabronione. Ustawowo okres ciąży trwa 180-300 dni. Przerywanie ciąży między 16 a 28 tygodniem [...]

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ŻYCIEM PŁCIOWYM CZŁOWIEKA

Popęd płciowy jest silnym czynnikiem wpływającym na postępowa­nie człowieka. Zarówno osoby o prawidłowym, jak i zboczonym popę­dzie płciowym mogą popełniać przestępstwa seksualne. Polski Kodeks Karny z dnia 19 kwietnia 1969 r. traktuje o różnych rodzajach prze­stępstw seksualnych odnoszących się do czynności przeciwko wolnoś­ci osobistej i obyczajowości, jak i przeciwko zdrowiu i życiu. Przestęp­stwa, podczas których [...]

Działanie energii elektrycznej

Porażenie prądem. Szkodliwe działanie prądu zależy od jego na­pięcia, natężenia, gęstości i częstotliwości oraz od oporu tkanek, na które działa. Typowe „znamię prąd u”, czyli miejsce jego zadziała­nia, może mieć postać: pergaminowato przyschniętego otarcia na­skórka, otoczonego wyniosłymi brzegami, oparzenia na niewiel­kiej przestrzeni lub zwęglenia. Spotykane jest najczęściej pa dło­niowej powierzchni rąk lub podeszwowej powierzchni stóp. [...]

Działanie wysokiej i niskiej temperatury

Oparzenia są spowodowane działaniem płomienia lub silnie roz­grzanego płynu lub przedmiotu. Możliwe są już przy temp. 80° C. Wy­różnia się 4 stopnie oparzeń: I stopień – rumień, II – obrzęki i pęche­rze, III – martwica, IV – zwęglenie. Zgon u osób dorosłych może nastąpić już przy oparzeniu II stopnia, jeśli obej­muje ono 50% powierzchni ciała. [...]