Archive for August, 2012

Ciała obce w gardle, przełyku, nosie, uchu i oku

Ciało obce w gardle i przełyku może stanowić przeszko­dę w oddychaniu, ponieważ zatyka drogi oddechowe łub powoduje utrudnienie oddychania poprzez pobudzenie odruchów obronnych (ka­szel, kurcz głośni, wymioty). Należy spróbować usunąć ciało obce me­chanicznie — palcem — lub po zwróceniu poszkodowanego twarzą do dołu i głową, niżej — uderzając go pięścią między łopatki. Jeżeli ciało obce, […]

Odmrożenia

Najbardziej podatne na działanie zimna są odkryte i obwodowo po­łożone części ciała, wskutek czego odmrożenia najczęściej dotyczą ko­niuszka nosa, uszu, policzków (skóra napięta na kościach policzko­wych) oraz palców rąk i nóg. Szczególnie podatne na odmrożenia są dzieci, osoby stare i schorowane, osoby z zaburzeniami krążenia krwi w naczyniach obwodowych. Długotrwałe działanie zimna na całe ciało, […]

Zwichnięcia stawów i złamania kości

Urazowe zwichnięcia stawów zdarzają się o wiele rza­dziej niż złamania kości. Z reguły dotyczą one, w obrębie kończyny górnej – stawu barkowego, stawu łokciowego oraz stawów kciuka, zaś w obrębie kończyny dolnej — stawu skokowego, kolanowego i biodrowego. Postępowanie w ramach pierwszej pomocy nie różni się właś­ciwie od stosowanego w złamaniach, z tym że przy […]

Sztuczne oddychanie

Najskuteczniejszym sposobem sztucznego oddychania jest tzw. me­toda „usta-usta”. Polega ona na wdmuchiwaniu do ust ratowanego wydechowego powietrza ratownika, z częstością 10 — 15 razy na minu­tę. Oczywiście, należy zachować drożność dróg oddechowych przez od­powiednie ułożenie głowy ratowanego oraz okresowe oczyszczanie ja­my ustnej. Po wykonaniu kilku oddechów na­leży zbadać, czy istnieje krążenie. Jeżeli tak — kontynuuje […]

Postępowanie reanimacyjne

Reanimacją, resuscytacją krążeniowo – oddechową lub ożywianiem nazywany jest zespół czynności ratunkowych, które mają na celu podtrzymanie albo zastąpienie zaburzonych czyn­ności organizmu. Przyczyną, która doprowadziła do zaburzeń, może być np. krwotok ze zranienia, ciężkie urazy klatki piersiowej lub brzu­cha, zaburzenia rytmu serca po porażeniu prądem, piorunem czy w świeżym zawale, ostre niedotlenienie (w utonięciu, zatruciu […]

Ocena wydolności oddychania

Oceny wydolności oddychania dokonuje się na podstawie obserwa­cji — jeżeli to jest możliwe — ruchomości klatki piersiowej, ze zwró­ceniem uwagi na to, czy nie jest nadmierna i czy jest symetryczna (tzn. czy jedna połowa klatki piersiowej porusza się równolegle z dru­gą). Najważniejszym objawem świadczącym o istnieniu oddychania jest stwierdzenie wypływu strumienia powietrza w czasie wydechu. […]

Ocena stanu świadomości

Zaburzenia świadomości mogą mieć różne nasilenie: od sta­nu lekkiego zamroczenia z zaburzeniami orientacji w czasie i miejscu, połączonego niejednokrotnie z pobudzeniem ruchowym, poprzez stany przypominające głęboki sen bez reakcji na bodźce świetlne i dźwięko­we aż do głębokiej śpiączki, w której osoba nieprzytomna nie reaguje nawet na silne bodźce bólowe. Jako standardowy bodziec bólowy pro­ponuje się […]

Wstęp

Postęp nauk medycznych w ciągu ostatnich 30 lat, zastosowanie w leczeniu chorych nowych grup leków, wprowadzenie do medycyny no­wych rozwiązań technicznych z innych dziedzin (np. elektrotechniki) — zwiększyły możliwości ratowania życia ludzkiego w sytuacjach uz­nawanych do tej pory za beznadziejne. Powstała nowa dziedzina nauk medycznych — intensywna opieka medyczna, zajmująca się leczeniem stanów zagrożenia życia. […]

Ustalanie tożsamości nieznanych zwłok

Identyfikacją zwłok o nieustalonej tożsamości zajmują się upraw­nione władze przy udziale lekarzy sądowych. Ważnym elementem roz­poznawczym jest odzież, którą dokładnie opisuje się, uwzględniając jej poszczególne części, krój, materiał, znaki firmowe, monogramy, doko­nane poprawki lub przeszycia, stopień zniszczenia, zabrudzenia. Po­dobnie opisuje się przedmioty i dokumenty znalezione w odzieży oraz przedmioty znajdujące się na zwłokach, np. pierścionki, […]

USTALANIE TOŻSAMOŚCI

Zbadanie i ustalenie tożsamości osób żywych lub zwłok wchodzi w zakres obowiązków lekarza biegłego z zakresu medycyny sądowej. Ustalenie tożsamości osób żywych opiera się na określeniu cech mor­fologicznych tzw. portretu opisowego. Do cech tych zalicza się: wielkość i kształt głowy, układ, wielkość i kształt nosa, oczu, bro­dy, policzków, rodzaj profilu, kształt twarzy, barwy włosów, oczu, […]